Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Gera (Saksa) on esittänyt 16.10.2019 – PG v. Volkswagen AG

(asia C-759/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Gera

Pääasian asianosaiset

Kantaja: PG

Vastaaja: Volkswagen AG

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kansallisen EY-tyyppihyväksyntäasetuksen1 (jäljempänä EG-FGV) 6 §:n 1 momenttia ja 27 §:n 1 momenttia tai direktiivin 2007/46/EY2 18 artiklan 1 kohtaa ja 26 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että valmistaja laiminlyö velvollisuutensa antaa voimassa oleva todistus EG-FGV:n 6 §:n 1 momentin mukaisesti (tai velvollisuutensa esittää direktiivin 2007/46/EY 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vaatimuksenmukaisuustodistus), jos se on asentanut ajoneuvoon asetuksen (EY) N:o 715/20073 5 artiklan 2 kohdassa ja 3 artiklan 10 alakohdassa tarkoitetun kielletyn estolaitteen, ja tällaisen ajoneuvon saattaminen markkinoille on ristiriidassa EG-FGV:n 27 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon markkinoille saattamista ilman voimassa olevaa vaatimustenmukaisuustodistusta koskevan kiellon (tai direktiivin 2007/46/EY 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ajoneuvon myyntiä ilman voimassa olevaa vaatimustenmukaisuustodistusta koskevan kiellon) kanssa?

Jos edeltävään kysymykseen vastataan myöntävästi:

1a.     Onko EG-FGV:n 6 ja 27 §:n tai direktiivin 2007/46/EY 18 artiklan 1 kohdan, 26 artiklan 1 kohdan ja 46 artiklan tarkoituksena suojella BGB:n 823 §:n 2 momentissa tarkoitettua muuta henkilöä ja juuri tämän toimintavapauden ja omaisuutensa osalta? Kuuluuko se, että ostaja ostaa ajoneuvon, joka on saatettu markkinoille ilman voimassa olevaa vaatimustenmukaisuustodistusta, niihin vaaroihin, joiden estämiseksi nämä oikeussäännöt on annettu?

Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdan tavoitteena suojella myös loppuasiakasta juuri hänen toimintavapautensa ja omaisuutensa osalta? Kuuluuko se, että loppuasiakas ostaa ajoneuvon, johon on asennettu kielletty estolaite, niihin vaaroihin, joiden estämiseksi nämä oikeussäännöt on annettu?

____________

1 3.2.2011 annettu EY-tyyppihyväksyntäasetus (BGBl. I s. 126) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 23.03.2017 annetun asetuksen 7 artiklalla (BGBl. I, s. 522).

2 Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5.9.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY (puitedirektiivi) (EUVL 2007, L 263, s. 1).

3 Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20.6.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007 (EUVL 2007, L 171, s. 1).