Language of document :

2019 m. spalio 16 d. Landgericht Gera (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PG / Volkswagen AG

(Byla C-759/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Gera

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: PG

Atsakovė: Volkswagen AG

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar EG-FGV1 6 straipsnio 1 dalis, 27 straipsnio 1 dalis arba Direktyvos 2007/46/EB2 18 straipsnio 1 dalis ir 26 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad gamintojas pažeidžia savo pareigą išduoti galiojantį liudijimą pagal EG-FGV 6 straipsnio 1 dalį (arba savo pareigą pateikti atitikties liudijimą pagal Direktyvos 2007/46/EB 18 straipsnio 1 dalį), įrengdamas transporto priemonėje draudžiamą išderinimo įtaisą, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 715/20073 5 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnio 10 punktą, ir tokios transporto priemonės pateikimu į rinką pažeidžiamas draudimas pateikti į rinką transporto priemonę be galiojančio atitikties liudijimo pagal EG-FGV 27 straipsnio 1 dalį (arba draudimas parduoti neturint galiojančio atitikties liudijimo pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio 1 dalį)?

Jeigu atsakymas būtų teigiamas:

1a.    Ar EG-FGV 6 ir 27 straipsniais arba Direktyvos 2007/46/EB 18 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 1 dalimi ir 46 straipsniu taip pat siekiama ginti kitą asmenį, kaip tai suprantama pagal Bürgerliches Gesetzbuch (Civilinis kodeksas, toliau – BGB) 823 straipsnio 2 dalį, visų pirma jo pasirinkimo laisvę ir turtą? Ar transporto priemonės, kuri buvo pateikta į rinką be galiojančio atitikties liudijimo, įsigijimas, kai ją įsigyja galutinis vartotojas, patenka į grėsmių, kurioms užkardyti buvo priimtos šios normos, sritį?

2.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalimi taip pat siekiama apsaugoti būtent galutinį vartotoją, visų pirma jo pasirinkimo laisvę ir turtą? Ar transporto priemonės, kurioje įrengtas draudžiamas išderinimo įtaisas, įsigijimas, kai ją įsigyja galutinis vartotojas, patenka į grėsmių, kurioms užkardyti buvo priimta ši norma, sritį?

____________

1 2011 m. vasario 3 d. EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (Nutarimas dėl EB transporto priemonių patvirtinimo) (BGBl. I S. 126), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 23 d. Nutarimo (BGBl. I S. 522) 7 straipsniu.

2 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL L 263, 2007, p. 1).

3 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007, p. 1).