Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Gera (Germania) la 16 octombrie 2019 – PG/Volkswagen AG

(Cauza C-759/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Gera

Părțile din procedura principală

Reclamantă: PG

Pârâtă: Volkswagen AG

Întrebările preliminare

Articolul 6 alineatul (1) și articolul 27 alineatul (1) din EG-FGV1 , respectiv articolul 18 alineatul (1) și articolul 26 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE2 trebuie interpretate în sensul că producătorul își încalcă obligația de a elibera un certificat valabil în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din EG-FGV [respectiv obligația de a anexa un certificat de conformitate, astfel cum prevede articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE] în cazul în care acesta a instalat pe un autovehicul un dispozitiv de manipulare interzis în sensul articolului 5 alineatul (2) și al articolului 3 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 715/20073 , iar introducerea pe piață a unui astfel de autovehicul încalcă interdicția privind introducerea pe piață a unui autovehicul fără un certificat de conformitate valabil, prevăzută la articolul 27 alineatul (1) din EG-FGV [respectiv interdicția vânzării fără un certificat de conformitate valabil, astfel cum prevede articolul 26 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE]?

În caz afirmativ:

1a.     Scopul articolelor 6 și 27 EG-FGV, respectiv al articolului 18 alineatul (1), al articolului 26 alineatul (1) și al articolului 46 din Directiva 2007/46/CE, este protecția altuia în sensul articolului 823 alineatul 2 din BGB [Codul civil], în special în ceea ce privește libertatea de a dispune și patrimoniul acestuia? Achiziționarea de către un client final a unui autovehicul care a fost introdus pe piață fără un certificat de conformitate valabil este unul dintre riscurile pentru a căror prevenire au fost adoptate aceste norme?

Articolul 5 alineatul (2) al Regulamentului (CE) nr. 715/2007 are ca obiect protecția chiar și a clientului final, inclusiv în ceea ce privește libertatea de a dispune și patrimoniul acestuia? Achiziționarea de către un client final a unui autovehicul pe care este instalat un dispozitiv de manipulare interzis este unul dintre riscurile pentru a căror prevenire a fost adoptată această normă?

____________

1 – EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (Regulamentul privind omologarea CE a autovehiculelor) din 3 februarie 2011 (BGBl. I, p. 126), astfel cum a fost modificat prin articolul 7 din Regulamentul din 23 martie 2017 (BGBl. I, p. 522).

2 – Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO 2007, L 263, p. 1).

3 – Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO 2007, L 171, p. 1).