Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Gera (Nemecko) 16. októbra 2019 – PG/Volkswagen AG

(vec C-759/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Gera

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: PG

Žalovaná: Volkswagen AG

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa § 6 ods. 1 a § 27 ods. 1 EG-FGV1 , respektíve článok 18 ods. 1 a článok 26 ods. 1 smernice 2007/46/ES2 vykladať v tom zmysle, že výrobca poruší svoju povinnosť vydať platné osvedčenie podľa § 6 ods. 1 EG-FGV (respektíve svoju povinnosť priložiť osvedčenie o zhode podľa článku 18 ods. 1 smernice 2007/46/ES), ak do vozidla zabudoval zakázané rušiace zariadenie v zmysle článku 5 ods. 2 a článku 3 bodu 10 nariadenia (ES) č. 715/20073 , a uvedenie takéhoto vozidla na trh porušuje zákaz uvedenia vozidla na trh bez platného osvedčenia o zhode podľa § 27 ods. 1 EG-FGV (respektíve zákaz predaja bez platného osvedčenia o zhode podľa článku 26 ods. 1 smernice 2007/46/ES)?

V prípade kladnej odpovede:

1a.    Je cieľom § 6 a § 27 EG FGV, respektíve článku 18 ods. 1, článku 26 ods. 1 a článku 46 smernice 2007/45 aj ochrana tretej osoby v zmysle § 823 ods. 2 BGB a síce práve aj v súvislosti so slobodou konania a jeho majetkom? Patrí nadobudnutie jazdeného vozidla koncovým zákazníkom, ktoré bolo do obehu uvedené bez platného osvedčenia o zhode, do oblasti rizika, na ktorého odvrátenie boli vydané tieto predpisy?

2.    Je cieľom článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007 aj ochrana koncového zákazníka a síce aj v súvislosti so slobodou konania a jeho majetkom? Patrí nadobudnutie vozidla koncovým zákazníkom, ktoré bolo do obehu uvedené bez platného osvedčenia o zhode, do oblasti rizika, na ktorého odvrátenie boli vydané tieto predpisy?

____________

1 Nariadenie o typovom schvaľovaní vozidiel z 3. februára 2011 (BGBl. I s. 126), zmenené článkom 7 nariadenia z 23. marca 2017 (BGBl. I. s. 522).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 263, 2007, s. 1).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1).