Language of document :

Иск, предявен на 19 ноември 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

(Дело C-842/19)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: W. Roels, A. Armenia)

Ответник: Кралство Белгия

Искания на ищеца

да се обяви, че като е пропуснала да приеме всички необходими мерки за изпълнение на решението, постановено от Съда на 12 април 2018 г. по дело C-110/17, Комисия/Белгия, Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си по силата на член 260, параграф 1 ДФЕС,

да се осъди Кралство Белгия да плати имуществена санкция в размер на 22 076,55 EUR за всеки ден закъснение в изпълнението на решението, постановено по дело C-110/17, посочено по-горе, считано от деня на обявяване на решението по настоящото дело до деня, в който бъде изпълнено решението, постановено по дело C-110/17, посочено по-горе, която сума трябва да бъде преведена по посочена от Комисията сметка,

да се осъди Кралство Белгия да плати или минимална еднократно платима сума от 2 029 000 EUR, или, в случай че размерът на посочената минимална еднократно платима сума бъде надхвърлен — еднократно платима сума на ден в размер на 4 905,90 EUR, считано от деня, в който е постановено решението по дело C-110/17, посочено по-горе, до деня на обявяване на решението по настоящото дело или до деня, в който бъде изпълнено решението, постановено по дело C-110/17, посочено по-горе, ако това настъпи по-рано, която сума трябва да бъде преведена по посочена от Комисията сметка,

да се осъди Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В жалбата си Комисията упреква Кралство Белгия, че не е взело мерките за изпълнение на решението, постановено от Съда на 12 април 2018 г.

____________