Language of document :

Žaloba podaná dne 19. listopadu 2019 – Evropská komise v. Belgické království

(Věc C-842/19)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: W. Roels, A. Armenia, zmocněnci)

Žalovaný: Belgické království

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Belgické království tím, že nepřijalo všechna opatření nezbytná k tomu, aby vyhovělo rozsudku ze dne 12. dubna 2018 vydanému ve věci C-110/17, Komise v. Belgie, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 260 odst. 1 SFEU;

uložil Belgickému království povinnost zaplatit penále ve výši 22 076,55 eur za každý den zpoždění se splněním povinností vyplývajícího z výše uvedeného rozsudku ve věci C-110/17, počínaje dnem, kdy bude vydán rozsudek v této věci, do dne splnění povinností vyplývajících z výše uvedeného rozsudku ve věci C-110/17, na účet uvedený Komisí;

uložil Belgickému království povinnost zaplatit buď minimální paušální částku ve výši 2 029 000 eur, nebo v případě, že výše uvedené minimální paušální částky bude překročena, paušální denní částku ve výši 4 905,90 eur, počínaje dnem, kdy byl vydán výše uvedený rozsudek ve věci C-110/17 do dne vydání rozsudku v této věci, nebo do dne splnění povinností vyplývajících z výše uvedeného rozsudku ve věci C-110/17, pokud nastane dřív, na účet uvedený Komisí;

uložil Belgickému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Svou žalobou Komise vytýká Belgickému království, že nepřijalo opatření nezbytná ke splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora ze dne 12. dubna 2018.

____________