Language of document :

Sag anlagt den 19. november 2019 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

(Sag C-842/19)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved W. Roels og A. Armenia, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Belgien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Belgien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 260, stk. 1, TEUF, idet denne medlemsstat ikke har iværksat alle de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af Den Europæiske Unions Domstols dom af 12. april 2018, afsagt i sag C-110/17, Kommissionen mod Belgien.

Kongeriget Belgien tilpligtes at betale en tvangsbøde på 22 076,55 EUR for hver dag gennemførelsen af dommen i sag C-110/17 er forsinket, regnet fra datoen for afsigelsen af nærværende dom, og indtil datoen for fuldstændig opfyldelse af dommen i sag C-110/17, hvilket beløb indbetales på en af Kommissionen angivet konto.

    Kongeriget Belgien tilpligtes at betale enten et fast beløb på minimum 2 029 000 EUR, eller, såfremt størrelsen af det faste minimumsbeløb overskrides, et fast dagligt beløb på 4 905,90 EUR, regnet fra datoen for afsigelsen af dommen i sag C-110/17 og indtil datoen for afsigelsen af nærværende dom, eller indtil datoen for opfyldelse af dommen i sag C-110/17, hvis denne opfyldelse indtræder tidligere, hvilket beløb indbetales på en af Kommissionen angivet konto.

Kongeriget Belgien tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kommissionen har med søgsmålet foreholdt Kongeriget Belgien, at det ikke har iværksat foranstaltningerne til opfyldelse af Domstolens dom af 12. april 2018.

____________