Language of document :

Žaloba podaná 19. novembre 2019 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(vec C-842/19)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: W. Roels, A. Armenia, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobkyne

určil, že Belgické kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku z 12. apríla 2018 vydaného vo veci C-110/17, Komisia/Belgicko, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 260 ods. 1 ZFEÚ,

uložil Belgickému kráľovstvu povinnosť zaplatiť penále vo výške 22 076,55 eura za každý deň omeškania s vykonaním už citovaného rozsudku vydaného vo veci C-110/17, a to odo dňa, kedy bude vydaný rozsudok v tejto veci, do dňa vykonania už citovaného rozsudku vydaného vo veci C-110/17, na účet uvedený Komisiou,

uložil Belgickému kráľovstvu povinnosť zaplatiť buď minimálnu paušálnu sumu vo výške 2 029 000 eur, alebo v prípade, že vyššie uvedená minimálna paušálna suma bude prekročená, paušálnu dennú sumu vo výške 4 905,90 eura, odo dňa, kedy bol vydaný už citovaný rozsudok vo veci C-110/17, do dňa vydania rozsudku v tejto veci, alebo do vykonania už citovaného rozsudku vo veci C-110/17, ak k tomu dôjde skôr, na účet uvedený Komisiou,

uložil Belgickému kráľovstvu povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Svojou žalobou Komisia vytýka Belgickému kráľovstvu, že neprijalo opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku Súdneho dvora z 12. apríla 2018.

____________