Language of document :

Talan väckt den 19 november 2019 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

(Mål C-842/19)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: W. Roels, A. Armenia)

Svarande: Konungariket Belgien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 260.1 FEUF genom att inte vidta de åtgärder som krävs för att följa domen av den 12 april 2018 i mål C-110/17, kommissionen/Belgien,

förplikta Konungariket Belgien att betala vite till ett belopp på 22 076,55 euro för varje dag som domen i det ovannämnda målet C-110/17 inte följts, från och med den dag då domen i förevarande mål avkunnas till den dag då domen i det ovannämnda målet C-110/17 följs, vilket ska sättas in på det konto som kommissionen anger,

förplikta Konungariket Belgien att betala antingen ett minsta schablonbelopp på 2 029 000 euro eller, för det fall att nämnda minsta schablonbelopp överskrids, ett dagligt schablonbelopp på 4 905,90 euro från och med den dag så domen i det ovannämnda målet C-110/17 avkunnades till den dag då domen i förevarande mål avkunnas eller till den dag då domen i det ovannämnda målet C-110/17 följs, om det inträffar tidigare, vilket ska sättas in på det konto som kommissionen anger,

förplikta Konungariket Belgien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen gör genom sin talan gällande att Konungariket Belgien har underlåtit att vidta de åtgärder som krävs för att följa den dom som domstolen meddelade den 12 april 2018.

____________