Language of document :

Жалба, подадена на 28 ноември 2019 г. от Aeris Invest Sàrl срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 10 октомври 2019 г. по дело T-599/18, Aeris Invest/ЕСП

(Дело C-874/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Aeris Invest Sàrl (представители: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, abogados)

Друга страна в производството: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

Искания на жалбоподателя

да отмени определението на Общия съд от 10 октомври 2019 г., Aeris Invest/ЕСП, T-599/18, EU:T:2019:740, в частта му, в която жалбата е обявена за недопустима;

да върне делото на Общия съд, който да се произнесе, обвързан от правните въпроси, решени от Съда, в съответствие с исканията на тази страна пред първа инстанция; и

да не се произнася по съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С първото си основание жалбоподателят поддържа, че обжалваното определение нарушава член 20 от Регламент (ЕС) №°806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 331, 2010 г. стр. 12) и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“). Според жалбоподателя обжалваният пред Общия съд акт има задължителни правни последици, доколкото окончателната оценка е неразделна част от решението за преструктуриране .

С второто си основание жалбоподателят счита, че обжалваното определение нарушава член 17 от Хартата. Направеното в обжалваното определение тълкуване на член 20 от Регламент 806/2014 е несъвместимо с правото на собственост, доколкото то позволява накърняване на правото на собственост на тази страна без никакво обезщетение.

Съгласно третото основание на жалбата обжалваното определение нарушава член 20, параграф 11, буква б) от Регламент 806/2014. След приемането на решението за преструктуриране и обезценяването на акциите бившите акционери на Banco Popular са станали кредитори на субекта. По този начин член 20, параграф 11, буква б) от Регламент 806/2014 намира приложение към бившите акционери, доколкото тази разпоредба предвижда задължението за вземане на решението за „намаляване на вземанията на кредиторите“ с оглед на окончателната оценка.

Накрая, с четвъртото си основание жалбоподателят счита, че обжалваното определение нарушава член 20, параграфи 11 и 14 от Регламент 806/2014, както и член 41 от Хартата, като не взема предвид това, че обжалваният акт има задължителни правни последици спрямо тази страна, доколкото той пречи на AERIS да получи достъп до актуални и пълни данни относно счетоводното състояние на субект, в който AERIS притежава 3,45 % от акциите.

____________