Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2019 Aeris Invest Sàrl proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 10. října 2019 ve věci T-599/18, Aeris Invest v. SRB

(Věc C-874/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Aeris Invest Sàrl (zástupci: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, advokáti)

Další účastník řízení: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu ze dne 10. října 2019, Aeris Invest v. CRU, T-599/18, EU:T:2019:740 v rozsahu, v němž Tribunál rozhodl, že žaloba je nepřípustná;

vrátil věc zpět Tribunálu k rozhodnutí o návrhových žádání navrhovatelky v řízení v prvním stupni, přičemž je vázán právním názorem obsaženým v rozhodnutí Soudního dvora a

rozhodl, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Svým prvním důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelka uvádí, že napadené usnesení porušuje článek 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. 2010, L 331, s. 12) a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“). Podle navrhovatelky má akt napadený před Tribunálem závazné právní účinky, jelikož konečné ocenění je nedílnou součástí rozhodnutí o řešení krize.

Svým druhým důvodem kasačního opravného prostředku se navrhovatelka domnívá, že napadené usnesení porušuje článek 17 Listiny. Výklad článku 20 nařízení 806/2014 provedený v napadeném usnesení porušuje vlastnické právo, jelikož umožňuje zásah do vlastnického práva navrhovatelky bez náhrady.

Podle třetího důvodu kasačního opravného prostředku porušuje napadené usnesení čl. 20 odst. 11 písm. b) nařízení 806/2014. Po přijetí rozhodnutí o řešení krize a odepsání akcií se původní akcionáři Banco Popular stali věřiteli tohoto subjektu. Článek 20 odst. 11 písm. b) nařízení 806/2014 se tedy použije na původní akcionáře rozsahu, v němž toto ustanovení stanoví povinnost rozhodnout o „zvýšení hodnoty pohledávek věřitelů“ v rámci konečného ocenění.

Konečně, svým čtvrtým důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že napadené usnesení porušuje čl. 20 odst. 11 a 14 nařízení 806/2014, jakož i článek 41 Listiny, jelikož nezohledňuje, že napadený akt má závazné právní účinky vůči této navrhovatelce v rozsahu, v němž společnosti AERIS brání v přístupu k aktuálním a současným informacím o účetní situaci subjektu, v němž je AERIS držitelem 3,45 % akcií.

____________