Language of document :

Valitus, jonka Aeris Invest Sàrl on tehnyt 28.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-599/18, Aeris Invest v. SRB, 10.10.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-874/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Aeris Invest Sàrl (edustajat: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, abogados)

Muu osapuoli: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen määräyksen 10.10.2019, Aeris Invest v. SRB, T-599/18, EU:T:2019:740, siltä osin kuin siinä todetaan, että kanne otetaan tutkittavaksi

palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ratkaistavaksi, jolloin unionin yleinen tuomioistuin on sidottu unionin tuomioistuimen asiassa ratkaisemiin oikeusseikkoihin, tämän asianosaisen ensimmäisessä oikeusasteessa esittämien vaatimusten mukaisesti

päättää oikeudenkäyntikuluista myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää ensimmäisessä valitusperusteessaan, että valituksenalaisella määräyksellä rikotaan yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15.7.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 (EUVL 2010, L 331, s. 12) 20 artiklaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 47 artiklaa. Valittajan mukaan unionin yleisessä tuomioistuimessa riitautetulla asiakirjalla on sitovia oikeusvaikutuksia, koska lopullinen arvostus on kokonaan osa kriisinratkaisumääräystä.

Toisessa valitusperusteessa valittaja katsoo, että riidanalaisella määräyksellä rikotaan perusoikeuskirjan 17 artiklaa. Valituksenalaisessa määräyksessä asetuksen 806/2014 20 artiklasta tehty tulkinta on ristiriidassa omistusoikeuden kanssa, koska se mahdollistaa puuttumisen tämän asianosaisen omistusoikeuteen ilman minkäänlaista korvausta.

Kolmannessa valitusperusteessa väitetään, että valituksenalaisella määräyksellä rikotaan asetuksen 806/2014 20 artiklan 11 kohdan b alakohtaa. Kriisinratkaisumääräyksen tekemisen ja osakkeiden alaskirjauksen jälkeen Banco Popularin osakkeenomistajista tuli sen velkojia. Entisiin osakkeenomistajiin sovelletaan täten asetuksen 806/2014 20 artiklan 11 kohdan b alakohtaa, koska tässä säännöksessä säädetään velvollisuudesta päättää velkojien saamisten palauttamisesta kirjanpitoon lopullisen arvostuksen valossa.

Lopuksi valittaja katsoo neljännessä valitusperusteessaan, että valituksenalaisella määräyksellä rikotaan asetuksen 806/2014 20 artiklan 11 ja 14 kohtaa sekä perusoikeuskirjan 41 artiklaa, koska siinä ei oteta huomioon, että riidanalaisella toimenpiteellä on sitovia oikeusvaikutuksia tähän asianosaiseen, koska siinä estetään AERIS:ta saamasta tuoreita ja täydellisiä tietoja sellaisen yksikön kirjanpidosta, jonka osakkeista 3,45 % oli AERIS:n omistuksessa.

____________