Language of document :

Žalba koju je 28. studenoga 2019. podnijelo društvo Aeris Invest Sàrl protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 10. listopada 2019. u predmetu T-599/18, Aeris Invest protiv SRB-a

(predmet C-874/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Aeris Invest Sàrl (zastupnici: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, abogados)

Druga stranka u postupku: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da :

ukine rješenje Općeg suda od 10. listopada 2019., Aeris Invest/SRB, T-599/18, EU:T:2019:740, s obzirom na to da je utvrđeno da je tužba nedopuštena;

vrati predmet Općem sudu radi ponovnog odlučivanja, koji je vezan odlukom Suda glede pravnih pitanja, u skladu s tužbenim zahtjevima te stranke u prvom stupnju; i

 o troškovima odluči naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Svojim prvim žalbenim razlogom žalitelj tvrdi da pobijano rješenje povređuje članak 20. Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL 2014., L 225., str. 1. i ispravak SL 2015., L 101., str. 62.) i članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu : Povelja). Žalitelj tvrdi da akt koji se pobija pred Općim sudom ima obvezujuće pravne učinke s obzirom na to da konačno vrednovanje čini sastavni dio odluke o sanaciji.

Svojim drugim žalbenim razlogom žalitelj tvrdi da pobijano rješenje povređuje članak 17. Povelje. Tumačenje članka 20. Uredbe 806/2014 u pobijanom rješenju nespojivo je s pravom vlasništva s obzirom na to da dopušta zadiranje u pravo na vlasništvo žalitelja bez ikakve naknade.

Trećim žalbenim razlogom tvrdi se da pobijano rješenje povređuje članak 20. stavak 11. točku (b) Uredbe 806/2014. Nakon donošenja odluke o sanaciji i otpisu dionica, bivši dioničari Banco Popular postali su vjerovnici tog subjekta. Stoga je članak 20. stavak 11. točka (b) Uredbe 806/2014 primjenjiv na bivše dioničare jer ta odredba predviđa obvezu donošenja odluke o „otpisu potraživanja vjerovnika” s obzirom na konačno vrednovanje.

Naposljetku, svojim četvrtim žalbenim razlogom žalitelj tvrdi da pobijano rješenje povređuje članak 20. stavke 11. i 14. Uredbe 806/2014, kao i članak 41. Povelje jer ne uzima u obzir to da pobijani akt ima obvezujuće pravne učinke na žalitelja s obzirom na to da onemogućava društvu AERIS pristup najnovijim i potpunim podacima o računovodstvenoj situaciji subjekta u kojem društvo AERIS ima 3,45% dionica.

____________