Language of document :

Odvolanie podané 28. novembre 2019: Aeris Invest Sàrl proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 10. októbra 2019 vo veci T-599/18, Aeris Invest/SRB

(vec C-874/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Aeris Invest Sàrl (v zastúpení: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, abogados)

Ďalší účastník konania: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu z 10. októbra 2019, Aeris Invest/SRB, T-599/18, EU:T:2019:740, ktorým bolo rozhodnuté, že žaloba je neprípustná,

vrátil vec Všeobecnému súdu na nové rozhodovanie o návrhoch odvolateľky na prvom stupni, pričom Všeobecný súd bude pri tomto rozhodovaní viazaný právnym názorom Súdneho dvora a

konštatovať, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Svojim prvým odvolacím dôvodom odvolateľka poukazuje na to, že napadnuté uznesenie porušuje článok 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 331, 2010, s. 12) a článok 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“). Podľa odvolateľky akt napadnutý pred Všeobecným súdom má záväzné právne účinky, keďže konečné ocenenie je integrálnou súčasťou riešenia krízovej situácie.

Svojim druhým odvolacím dôvodom odvolateľka tvrdí, že napadnuté uznesenie porušuje článok 17 Charty. Výklad článku 20 nariadenia 806/2014 uskutočnený v napadnutom uznesením je porušením práva vlastniť majetok, keďže dovoľuje zasiahnuť do vlastníckeho práva odvolateľky bez akéhokoľvek odškodnenia.

Podľa tretieho odvolacieho dôvodu napadnuté uznesenie porušuje článok 20 ods. 11 písm. b) nariadenia 806/2014. Po prijatí riešenie krízovej situácie a odpísaní akcií sa pôvodný akcionári spoločnosti Banco Popular stali veriteľmi tohto subjektu. Článok 20 ods. 11 písm. b) nariadenia 806/2014 sa teda uplatní na pôvodných akcionárov, keďže toto ustanovenie stanovuje povinnosť rozhodnúť o „odpísaní pohľadávky veriteľov“ v rámci konečného ocenenia.

Napokon svojim štvrtým bodom odvolateľka tvrdí, že napadnuté uznesenie porušuje článok 20 ods. 11 a 14 nariadenia 806/2014, ako aj článok 41 Charty, keďže nezohľadňuje to, že napadnutý akt ma záväzné právne účinky voči odvolateľke v rozsahu, v akom bráni spoločnosti AERIS v prístupe k aktuálnym a úplným informáciám o účtovnej situácii subjektu, v ktorom je AERIS držiteľom 3,45 % akcií.

____________