Language of document :

Överklagande ingett den 28 november 2019 av Aeris Invest Sàrl av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 10 oktober 2019 i mål T-599/18, Aeris Invest mot SRB

(Mål C-874/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Aeris Invest Sàrl (ombud: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, abogados)

Övrig part i målet: Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det beslut som tribunalen meddelade den 10 oktober 2019, Aeris Invest / CRU, T-599/18, EU:T:2019:740, i den mån det däri fastställs att talan ska avvisas,

återförvisa målet till tribunalen så att den i enlighet med de frågor som ska avgöras av domstolen, kan bifalla denna parts yrkanden i första instans, och

låta frågan om rättegångskostnader anstå.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör genom den första grunden gällande att det överklagade beslutet åsidosätter artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 331, 2010, s. 12) och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan). Klaganden anser att den rättsakt som angripits inför tribunalen har bindande rättsverkningar, eftersom en definitiv värdering utgör en väsentlig del av resolutionsbeslutet.

Klaganden gör genom den andra grunden gällande att det överklagade beslutet åsidosätter artikel 17 i stadgan. Tolkningen av artikel 20 i förordning 806/2014 i det överklagade beslutet är inte förenlig med rätten till egendom, eftersom tolkningen gör det möjligt att inskränka denna parts rätt till egendom utan att det utgår någon ersättning.

Den tredje grunden avser att det överklagade beslutet åsidosätter artikel 20.11 b i förordning 806/2014. De tidigare aktieägarna till Banco Popular blev efter antagandet av resolutionsbeslutet och värdeminskningen av aktierna fordringsägare till enheten. Det är således i detta sammanhang som artikel 20.11 b i förordning 806/2014 ska tillämpas i förhållande till tidigare aktieägare, eftersom det i denna bestämmelse föreskrivs en skyldighet att mot bakgrund av en definitiv värdering besluta om att ”återföra borgenärers fordringar”

Klaganden gör genom sin fjärde grund slutligen gällande att det överklagade beslutet åsidosätter artikel 20.11 och 20.14 i förordning 806/2014, samt artikel 41 i stadgan, eftersom det däri inte tas hänsyn till att den angripna rättsakten har bindande rättsverkningar för denna part, då den förhindrar AERSIS från att få tillgång till aktuella och fullständiga uppgifter om räkenskaperna hos en enhet, i vilken AERSIS hade ett aktieinnehav på 3,45 procent.

____________