Language of document :

Жалба, подадена на 3 декември 2019 г. от HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France срещу решението, постановено от Общия съд (втори разширен състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-105/17, HSBC Holdings plc и др./Комисия

(Дело C-883/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France (представители: K. Bacon QC, D. Bailey, Barristers, M. Simpson, Solicitor, C. Angeli, адвокат, M. Giner, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Съда:

да отмени точка 2 от диспозитива на решение на Общия съд (втори разширен състав) от 24 септември 2019 г. по дело T-105/17, HSBC Holdings plc и др./Европейска комисия,

да отмени член 1, буква б) от Решение C(2016) 8530 окончателен на Комисията от 7 декември 2016 година относно производство по член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.39914 – Лихвени деривати в евро (EIRD)1 ; при условията на евентуалност, да отмени член 1, буква б), доколкото се отнася до участието на HSBC в единно продължено нарушение след 19 март 2007 г., и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски, направени от HSBC в производството по дело T-105/17 и в настоящото производство по обжалване.

Основания и основни доводи

Първо основание — Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото относно последиците от съществените процесуални нарушения от страна на Комисията, а именно правото на HSBC на принципите на презумпцията за невиновност, на добра администрация и на право на защита.

Второ основание — Общият съд е допуснал грешка от правна страна като е приложил неправилно член 101, параграф 1 ДФЕС при квалификацията на предмета на манипулирането на 19 март 2007 г. и/или като е изопачил релевантните доказателства.

Трето основание — Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е направил извода, че двете обсъждания са били нарушения на член 101, параграф 1 ДФЕС с оглед на целта. По-специално, Общият съд допуснал грешка като приел, че проконкурентното естество на тези обсъждания може да се вземе предвид на основание член 101, параграф 1 ДФЕС единствено в рамките или на съпътстващите основната операция ограничения или на преценката по член 101, параграф 3 ДФЕС.

Четвърто основание — констатациите на Общия съд по отношение на две обсъждания на 12 и 16 февруари 2007 г. са изопачили явно доказателствата, с които е разполагал.

Пето основание — изводът на Общия съд, че единното продължено нарушение, което е установил в решението си, е преследвало единна цел, е опорочен от две грешки при прилагане на правото: i) явно изопачаване на фактите и доказателствата що се отнася до обсъждането на 27 март 2007 г., и ii) грешка от правна страна при извода, че две обсъждания относно средните цени са преследвали установената от Общия съд единна цел.

Шесто основание — Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е стигнал до извода, че HSBC е участвало в единно продължено нарушение, включващо действия, които не са били определени като неправомерни действия на HSBC в решението на Комисията.

____________

1 ОВ C 130, 2019 г., стр. 4.