Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 3. prosince 2019 HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France proti rozsudku Tribunálu (druhého, rozšířeného senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-105/17, HSBC Holdings plc a další v. Komise

(Věc C-883/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France (zástupci: K. Bacon QC, D. Bailey, Barristers, M. Simpson, Solicitor, C. Angeli, advokát, M. Giner, advokátka)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil bod 2 výroku rozsudku Tribunálu (druhého, rozšířeného senátu) ze dne 24. září 219, ve věci T-105/17, HSBC Holdings plc a další v. Evropská komise;

zrušil článek 1 písm. b) rozhodnutí Komise C(2016) 8530 final ze dne 7. prosince 2016 týkajícím se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (Věc AT.39914 – Úrokové deriváty v eurech);1 případně zrušil čl. 1 písm. b) v rozsahu, v němž odkazuje na účast HSBC na jediném a trvajícím protiprávním jednání po 19. březnu 2007; a

uložil Komisi uhradit náklady vynaložené HSBC v souvislosti s věcí T-105/17 a tímto kasačním opravným prostředkem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, pokud jde o účinky porušení základní procesních požadavků ze strany Komise, zejména práva HSBC na zásady presumpce neviny, řádné správy a práva na obhajobu.

Druhý důvod: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nesprávně použil čl. 101 odst. 1 SFEU, když charakterizoval předmět manipulace ze dne 19. března 2007, nebo tím, že zkreslil relevantní důkazy.

Třetí důvod: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když dvě diskuse považoval za protiprávní jednání v rozporu s čl. 101 odst. 1 SFEU z hlediska účelu. Konkrétně se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že pro-soutěžní povahu těchto dvou diskusí lze podle čl. 101 odst. 1 SFEU zohlednit pouze v souvislosti buďto s vedlejšími omezeními souvisejícími s hlavní transakcí nebo s posouzením podle čl. 101 odst. 3 SFEU.

Čtvrtý důvod: závěry Tribunálu týkající se dvou diskusí ze dne 12. a 16. února 2007 byly zjevně zkresleny důkazy předložené Soudu.

Pátý důvod: Závěry Tribunálu v tom smyslu, že jediné a trvající protiprávní jednání, které konstatoval ve svém rozsudku, sledovalo jediný cíl, jsou stiženy vadou spočívající ve dvojím nesprávném právním posouzení: (i) zjevné zkreslení skutkového stavu a důkazů, co se týče diskuse ze dne 27. března 2007; a (ii) nesprávné právní posouzení v závěru, že dvě diskuse o středových cenách sledovaly jediný cíl, který Tribunál identifikoval.

Šestý důvod: vychází z tvrzení, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že se HSBC účastnila jediného a trvajícího protiprávního jednání, které zahrnovalo chování, jenž v Rozhodnutí nebylo označeno jako protiprávní chování HSBC.

____________

1 Úř. věst. 2019, C 130, s. 4.