Language of document :

HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France’i 3. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-105/17: HSBC Holdings plc jt versus komisjon

(kohtuasi C-883/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France (esindajad: K. Bacon, QC, barrister D. Bailey, solicitor M. Simpson, avocate C. Angeli, avocate M. Giner)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 24. septembri 2019. aasta kohtuotsuse HSBC Holdings plc jt vs. Euroopa Komisjon (T-105/17, EU:T:2019:675) resolutsiooni punkt 2;

tühistada komisjoni 7. detsembri 2016. aasta otsuse C(2016) 8530 final, milles käsitletakse [ELTL] artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohast menetlust (juhtum AT.39914 – euro intressimäära tuletisinstrumendid)1 , artikli 1 punkt b; teise võimalusena tühistada artikli 1 punkt b osas, milles viidatakse HSBC osalemisele ühes ja vältavas rikkumises pärast 19. märtsi 2007, ning

mõista komisjonilt välja HSBC kohtuasja T-105/17 ja käesoleva apellatsioonimenetlusega seotud kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide: Üldkohus rikkus õigusnormi seoses mõjuga, mida avaldas see, et komisjon rikkus olulisi menetlusnorme, st HSBC õigust süütuse presumptsiooni, hea halduse ja kaitseõiguste põhimõtetele.

Teine väide: Üldkohus rikkus õigusnormi, kuna ta kohaldas ELTL artikli 101 lõiget 1 valesti, kvalifitseerides 19. märtsi 2007. aasta manipuleerimise eesmärki, ja/või moonutas asjassepuutuvaid tõendeid.

Kolmas väide: Üldkohus rikkus õigusnormi, järeldades, et kaks arutelu olid eesmärgil põhinevad ELTL artikli 101 lõike 1 rikkumised. Täpsemalt tegi Üldkohus vea, kui ta leidis, et nende arutelude konkurentsi soosivat laadi sai ELTL artikli 101 lõike 1 alusel arvesse võtta ainult põhitehinguga seonduva piirangu või ELTL artikli 101 lõike 3 alusel tehtava hindamise raames.

Neljas väide: Üldkohtu järeldused 12. ja 16. veebruari 2007. aasta kahe arutelu kohta moonutasid ilmselgelt kohtule esitatud tõendeid.

Viies väide: Üldkohtu järelduses, et ühe ja vältava rikkumisega, mille ta oma kohtuotsuses kindlaks tegi, taotleti ühte eesmärki, on rikutud kahte õigusnormi: i) 27. märtsi 2007. aasta arutelu puudutavate faktiliste asjaolude ja tõendite ilmselge moonutamine, ja ii) õigusnormi rikkumine järelduses, et kahel mediaanhindu käsitleval arutelul oli üks eesmärk, mille Üldkohus kindlaks tegi.

Kuues väide: Üldkohus rikkus õigusnormi, leides, et HSBC osales ühes ja vältavas rikkumises, mis hõlmas tegevust, mida vaidlustatud otsuses ei ole määratletud HSBC rikkumisena.

____________

1 ELT 2019, C 130, lk 4.