Language of document :

Valitus, jonka HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc ja HSBC France ovat tehneet 3.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu toinen jaosto) asiassa T-105/17, HSBC Holdings ym. v. komissio, 24.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-883/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc ja HSBC France (edustajat: K. Bacon QC, D. Bailey, Barristers, M. Simpson, Solicitor, C. Angeli, avocate, ja M. Giner, advocate)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen (toinen laajennettu jaosto) asiassa T-105/17, HSBC Holdings plc ym. v. komissio, 24.9.2019 antaman tuomion tuomiolauselman 2 kohdan

kumoaa SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.39914 – Euromääräiset korkojohdannaiset) 7.12.2016 annetun komission päätöksen C(2016) 8530 final1 1 artiklan b kohdan tai vaihtoehtoisesti kumoaa 1 artiklan b kohdan siltä osin kuin siinä viitataan HSBC:n osallistumiseen yhtenä kokonaisuutena pidettävään jatkettuun kilpailusääntöjen rikkomiseen 19.3.2007 jälkeen

velvoittaa komission korvaamaan HSBC:n oikeudenkäyntikulut asiassa T-105/17 ja nyt käsiteltävässä muutoksenhaussa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen siltä osin kuin kyse on komission tekemästä olennaisten menettelymääräysten rikkomisen vaikutuksista ja erityisesti HSBC:n oikeudesta syyttömyysolettamaan, hyvän hallinnon periaatteesta ja puolustautumisoikeuksien periaatteesta.

Toinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen soveltaessaan virheellisesti SEUT 101 artiklan 1 kohtaa, kun se luokitteli 19.3.2007 toteutetun manipuloinnin tarkoitusta ja/tai arvioidessaan näyttöä virheellisesti.

Kolmas valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, että kaksi keskustelua muodostivat SEUT 101 artiklan 1 kohdan rikkomisen. Unionin yleinen tuomioistuin teki virheen erityisesti todetessaan, että näiden keskustelujen kilpailua edistävä luonne voitiin ottaa huomioon SEUT 101 artiklan 1 kohdan puitteissa ainoastaan rajoituksina, jotka välttämättä liittyvät päätoimintaan, tau SEUT 101 artiklan 3 kohdan mukaisessa arvioinnissa.

Neljäs valitusperuste: unionin yleisen tuomioistuimen 12. ja 16.2.2007 käydyistä keskusteluista tekemillä päätelmillä otetaan todistusaineisto huomioon ilmeisen vääristyneellä tavalla.

Viides valitusperuste: unionin yleisen tuomioistuimen johtopäätös siitä, että sen yksilöimällä yhtenä kokonaisuutena pidettävällä jatketulla kilpailusääntöjen rikkomisella pyrittiin yhteen päämäärään, on oikeudellisesti virheellinen kahdesta syystä: (i) 27.3.2007 käytyjä keskusteluja koskevia tosiseikkoja ja näyttöä on arvioitu ilmeisen vääristyneellä tavalla ja (ii) johtopäätös siitä, että näillä kahdella keskustelulla pyrittiin unionin yleisen tuomioistuimen yksilöimään yhteen ainoaan päämäärään.

Kuudes valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, että HSBC osallistui yhtenä kokonaisuutena pidettävään jatkettuun kilpailusääntöjen rikkomiseen, joka sisälsi toimintaa, jota ei riidanalaisessa päätöksessä yksilöity HSBC:n tekemäksi kilpailusääntöjen rikkomiseksi.

____________

1 EUVL 2019, C 130, s. 4.