Language of document :

Odvolanie podané 3. decembra 2019: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) z 24. septembra 2019 vo veci T-105/17, HSBC Holdings plc a i./Komisia

(vec C-883/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France (v zastúpení: K. Bacon QC, D. Bailey, Barristers, M. Simpson, Solicitor, C. Angeli, avocate, M. Giner, advocate)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil bod 2 výroku rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) z 24. septembra 2019 vo veci T-105/17, HSBC Holdings plc a i./Európska komisia,

zrušil článok 1 písm. b) rozhodnutia Komisie C(2016) 8530 final zo 7. decembra 2016 týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP [Vec AT.39914 – Úrokové deriváty denominované v eurách (EIRD)]1 , subsidiárne zrušil článok 1 písm. b) v rozsahu, v akom sa v ňom odkazuje na účasť spoločnosti HSBC na jedinom a pokračujúcom porušení po 19. marci 2007, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť spoločnosti HSBC trovy týkajúce sa konania vo veci T-105/17 a tohto odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v súvislosti s účinkami porušenia podstatných formálnych náležitostí zo strany Komisie, a to konkrétne práva spoločnosti HSBC na uplatnenie zásad prezumpcie neviny a riadnej správy veci verejných, ako aj práva na obranu.

Druhý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nesprávne uplatnil článok 101 ods. 1 ZFEÚ v rámci svojho posúdenia cieľa manipulácie z 19. marca 2007 a/alebo skreslil relevantné dôkazy.

Tretí odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že usúdil, že dve diskusie boli porušeniami článku 101 ods. 1 ZFEÚ z hľadiska cieľa. Všeobecný súd sa konkrétne dopustil pochybenia, keď rozhodol, že prosúťažná povaha týchto diskusií by mohla byť zohľadnená iba podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ v kontexte buď pridružených obmedzení hlavnej operácie alebo posúdenia podľa článku 101 ods. 3 ZFEÚ.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na tom, že závery Všeobecného súdu týkajúce sa dvoch rozhovorov z 12. a zo 16. februára 2007 zjavne skreslili dôkazy v konaní na Všeobecnom súde.

Piaty odvolací dôvod je založený na tom, že záver Všeobecného súdu, že jediné a pokračujúce porušenie, ktoré identifikoval vo svojom rozsudku, sledovalo jediný cieľ, vychádza z dvoch nesprávnych právnych posúdení, a to zo (i) zjavného skreslenia skutkových okolností a dôkazov, pokiaľ ide o rozhovory z 27. marca 2007, a z (ii) nesprávneho právneho posúdenia v rámci záveru, že rozhovory o stredových cenách sledovali jediný cieľ identifikovaný Všeobecným súdom.

Šiesty odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že rozhodol, že HSBC sa podieľala na jedinom a pokračujúcom porušení, ktoré zahŕňalo správanie, ktoré v rozhodnutí nebolo identifikované ako protiprávne správanie spoločnosti HSBC.

____________

1 Ú. v. EÚ C 130, 2019, s. 4.