Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgerichts Hamburg (Германия), постъпило на 5 ноември 2019 г. — QF/Germanwings GmbH

(Дело C-816/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Hamburg

Страни в главното производство

Ищец: QF

Ответник: Germanwings GmbH

Преюдициални въпроси

Представлява ли „извънредно обстоятелство“ по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/20041 синдикално организирана стачка на собствения персонал на опериращ въздушен превозвач?

____________

1     Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).