Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 5 november 2019 – QF mot Germanwings GmbH

(Mål C-816/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Kärande: QF

Svarande: Germanwings GmbH

Tolkningsfråga

Föreligger ”extraordinära omständigheter”, i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/20041 , när personalen vid det lufttrafikföretag som utför flygningen deltar i en fackligt organiserad strejk?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).