Language of document :

Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube/Комисия

(Дело C-891/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и N. Kuplewatzky)

Други страни в производството: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

Искания на жалбоподателя

да отмени обжалваното решение;

да отхвърли първото и второто основания на жалбата, по която е образувано първоинстанционното производство, тъй като не са правно обосновани;

да върне делото за произнасяне от Общия съд по третото и четвъртото основание на жалбата, по която е образувано първоинстанционното производство;

да не се произнася по съдебните разноски в първоинстанционното и въззивното производство, които да бъдат присъдени с окончателното решение на Общия съд.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си Комисията изтъква шест основания.

Първо, в точки 59—67 от обжалваното решение са допуснати множество грешки при прилагане на правото. По-конкретно, Общият съд тълкувал неправилно член 1, параграфи 2 и 4, член 3, параграфи 2, 3 и 8 и член 4 от Основния регламент1 като приел, че последните две разпоредби предвиждат задължение за Комисията да вземе предвид сегментирането на пазара на разглеждания продукт в своя анализ на ценовите ефекти. Член 3, параграфи 2 и 3 от Основния регламент обаче изисквал сравняване със сходен продукт, дефиниран в член 1, параграф 4 от Основния регламент, а не вида подробна оценка, искана от Общия съд на равнището на пазарните сегменти. Съдебните органи, на които се позовава Общият съд, не подкрепят неговата гледна точка, и той изопачава фактите, на които те се позовават, и фактите в основата на Спорния регламент2 . На последно място и във всички случаи не са налице особени обстоятелства, които да оправдават анализ, извършен на равнището на пазарен сегмент.

Второ, в точки 59—67 от съдебното решение Общият съд тълкувал неправилно Спорния регламент или изопачил фактите относно използването на контролните номера на продукта (КНП) в анализа на Комисията на ценовите ефекти. Използването на КНП интернализира определени характеристики като сегментиране на пазара (и много други фактори), в резултат на което всеки анализ на ценовите ефекти, основан на такава КНП структура, взема предвид тези фактори. Поради това не е необходимо да се извършва друг анализ на ценовите ефекти по сегменти.

Трето, в точки 77—79 от съдебното решение Общият съд допуска грешка при тълкуването на член 296 ДФЕС и изопачава доказателствата относно анализа, основан на пазарните сегменти в хода на разследването и в спорния регламент.

Четвърто, в точки 68—76 от съдебното решение Общият съд тълкува неправилно член 3, параграфи 2 и 3 от Основния регламент, който изисква да се установи единствено въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза. Противно на застъпваната от Общия съд гледна точка, въздействието от продажбата на видове на продукта, които не са изнесени от включените в извадката производители износители, не е релавантно.

Пето, точки 67—76 от съдебното решение не отчитат последиците на член 17 от Основния регламент, който се отнася до представителната извадка, и го лишава от неговото полезно действие. Констатацията в тези точки неглижира факта, че присъщите на представителната извадка последици се състоят в това, че Комисията анализира само вноса от включените в извадката китайски производители износители. Ето защо напълно правомерно може да има продажби, които не са взети предвид, тъй като е използвана представителна извадка. Този страничен ефект обаче не засяга легитимността на анализа на ценовите ефекти, извършен въз основа на представителна извадка, взета предвид съгласно член 17 от основния регламент.

Шесто, в точки 34, 35 и 45 от съдебното решение Общият съд извършва ново квалифициране на изтъкнатите пред него първо и второ основание, като по този начин се произнася ultra petita. Освен това той допуснал грешка при прилагане на правото, когато определил неправилно обхвата на съдебния контрол, приложим към изтъкнатите пред него първо и второ основание. Дори да съществува— quod non — определеният от Общия съд критерий за контрол, той квалифицирал неправилно и дори изопачил фактите, които са в основата на анализа на Комисията.

____________

1 Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 2016 г., стр. 21).

2 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/804 на Комисията от 11 май 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо (с изключение на тези от чугун) или от стомана (с изключение на тези от неръждаема стомана), с кръгло напречно сечение и с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, с произход от Китайската народна република (ОВ L 121, 2017 г., стр. 3).