Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2019 Evropská komise proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube v. Komise

(Věc C-891/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: T. Maxian Rusche a N. Kuplewatzky, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

zamítl první a druhý žalobní důvod jako neopodstatněné;

vrátil věc Tribunálu k novému posouzení třetího a čtvrtého žalobního důvodu;

rozhodl, že o nákladech řízení v prvním stupni i v řízení o kasačním opravném prostředku rozhodne Tribunál.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Komise předkládá šest důvodů kasačního opravného prostředku.

Zaprvé, v bodech 59 až 67 se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení. Tribunál konkrétně nesprávně vyložil čl. 1 odst. 2 a 4, čl. 3 odst. 2, 3 a 8 a článek 4 základního nařízení1 , jelikož poslední dvě ustanovení vyložil tak, že Komise má při analýze cenových dopadů povinnost zohlednit segmentaci trhu s posuzovaným výrobkem. Článek 3 odst. 2 a 3 základního nařízení však vyžadují srovnání na úrovni obdobného výrobku, jak definuje čl. 1 odst. 4 základního nařízení, a nikoli detailní posouzení, které Tribunál vyžadoval v rovině trhových segmentů. Judikatura, o kterou se Tribunál opřel, tento názor nepodporuje a Tribunál zkresluje skutkový stav těchto rozsudků i fakta na pozadí sporného nařízení2 . V každém případě konečně nejsou dány žádné specifické rysy, které by odůvodňovaly analýzu po trhových segmentech.

Zadruhé, Tribunál v bodech 59 až 67 nesprávně vyložil sporné nařízení a zkreslil skutkový stav, pokud jde o použití jedinečných kontrolních čísel výrobku (Product Control Numbers, PCN) v analýze cen provedené Komisí. Použití PCN internalizuje určité charakteristiky, jako je segmentace trhu (a mnoho dalších faktorů), takže analýza cenových dopadů na základě takové PCN struktury přirozeně tyto faktory zohledňuje. Podrobnější analýza ceny po segmentech proto nebyla nutná.

Zatřetí, Tribunál se v bodech 77 až 79 rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu článku 296 SFEU a zkreslil důkazy týkající se analýzy trhových segmentů během vyšetřování a v napadeném nařízení.

Začtvrté, Tribunál v bodech 68 až 76 rozsudku nesprávně vyložil čl. 3 odst. 2 a 3 základního nařízení, které vyžadují pouze zjištění újmy způsobené dumpingovým dovozem výrobnímu odvětví Unie. V rozporu s názorem Tribunálu je irelevantní vliv prodeje typů výrobku, které nebyly vyvezeny vybranými vyvážejícími výrobci.

Zapáté, body 67 až 76 rozsudku nezohledňují účinky článku 17 základního nařízení, pokud jde o vzorky, a zbavují jej jeho užitečného účinku. Zjištění učiněná v těchto bodech pomíjejí skutečnost, že přirozeným důsledkem používání vzorků je to, že Komise analyzuje pouze dovozy vzorku čínských vyvážejících výrobců. Mohou tedy existovat prodeje, které nebyly zohledněny vzhledem k používání vzorků. Tento vedlejší účinek však nenarušuje legitimitu analýzy dopadu cen provedenou na základě reprezentativního vzoru vybraného v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Zašesté, v bodech 34, 35 a 45 rozsudku Tribunál překvalifikoval první a druhý žalobní důvod, a rozhodl tak ultra petita. Tribunál se také dopustil nesprávného právního posouzení, neboť nesprávné vymezil, v jakém rozsahu posoudit první a druhý žalobní důvod. I kdyby standard pro posouzení zvolený Tribunálem existoval, což neexistuje, Tribunál nesprávně kvalifikoval, ba dokonce zkreslil skutečnosti, na jejichž základě Komise provedla analýzu.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21).

2 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/804 ze dne 11. května 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli (jiné než nerezavějící oceli), s kruhovým příčným průřezem a o vnějším průměru převyšujícím 406,4 mm, pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 121, 12.5.2017, s. 3).