Language of document :

Euroopa Komisjoni 4. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-500/17: Hubei Xinyegang Special Tube versus komisjon

(kohtuasi C-891/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja N. Kuplewatzky)

Teised menetlusosalised: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

lükata õigusliku põhjendamatuse tõttu tagasi esimeses kohtuastmes esitatud hagi esimene ja teine väide;

saata kohtuasi seoses esimeses kohtuastmes esitatud kolmanda ja neljanda väitega tagasi Üldkohtusse uueks arutamiseks;

jätta otsuse tegemine esimese kohtuastme ja apellatsiooniastme kohtukulude kandmise osas Üldkohtule tema lõplikus otsuses.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon esitab kuus apellatsioonkaebuse väidet.

Esiteks sisaldavad kohtuotsuse punktid 59–67 mitut õigusnormi rikkumist. Konkreetselt tõlgendas Üldkohus vääralt alusmääruse1 artikli 1 lõikeid 2 ja 4, artikli 3 lõikeid 3 ja 8 ning artiklit 4, kuna ta pidas kahes viimasena nimetatud sättes nõutavaks, et komisjon peab oma hinnamõju analüüsis võtma arvesse asjaomase kaubaturu segmenteeritust. Alusmääruse artikli 3 lõiked 2 ja 3 nõuavad siiski võrdlust samasuguse toote tasandil, nagu on määratletud alusmääruse artikli 1 lõikes 4, mitte aga niisugust üksikasjalikku hinnangut, nagu Üldkohus nõuab turusegmentide tasandil. Õiguslikud allikad, millele Üldkohus tugineb, ei toeta Üldkohtu seisukohta ja Üldkohus moonutab fakte, millel need allikad ja ka vaidlustatud määrus2 põhinevad. Lõpuks ja igal juhul puuduvad konkreetsed tegurid, mis õigustaks analüüsimist turusegmentide kaupa.

Teiseks tõlgendas Üldkohus vaidlustatud määrust kohtuotsuse punktides 59–67 vääralt või moonutas fakte seoses toote kontrollnumbrite kasutamisega komisjoni hinnamõju analüüsis. Toote kontrollnumbrite kasutamine sisaldab teatud tunnuseid nagu turusegmendid (ja paljud teised tegurid), mistõttu on loomullik, et mistahes hinnamõju analüüs, mille aluseks on selline toote kontrollnumbri struktuur, võtab neid tegureid arvesse. Seega ei olnud vaja teha sügavamat hinnamõju analüüsi.

Kolmandaks eksis Üldkohus kohtuotsuse punktides 77–79, kui ta tõlgendas ELTL artiklit 296 ja moonutas tõendeid seoses turu segmentidel põhineva analüüsiga uurimise kestel ja vaidlustatud määruses.

Neljandaks tõlgendab Üldkohus kohtuotsuse punktides 68–76 vääralt alusmääruse artikli 3 lõikeid 2 ja 3, mis üksnes nõuavad dumpingimpordi mõju tõestamist liidu tööstusele. Erinevalt Üldkohtu seisukohast ei puutu asjasse nende tooteliikide müügi mõju, mida valimisse kuuluvad eksportivad tootjad ei ekspordi.

Viiendaks ei ole kohtuotsuse punktides 67–76 arvesse võetud alusmääruse artikli 17 mõju, mis puudutab väljavõttelist uuringut, mistõttu kaotab see oma soovitava toime. Nendes punktides tehtud järeldus jätab kõrvale asjaolu, et väljavõttelise uuringu olemuslik mõju on see, et komisjon üksnes analüüsib väljavalitud Hiina eksportivaid tootjate importi. Seega võib õiguspäraselt esineda müüki, mida ei hõlmata väljavõttelise uuringu tõttu. Samas ei sea see kõrvalmõju kahtluse alla sellise hinnamõju analüüsi õiguspärasust, mis põhineb vastavalt alusmääruse artiklile 17 saadud valimil.

Kuuendaks kvalifitseeris Üldkohus kohtuotsuse punktides 34, 35 ja 45 ümber talle esitatud esimese ja teise väite, toimides nii ultra petita. Üldkohus rikkus ka õigusnormi, kui ta määratles ekslikult kohtuliku kontrolli ulatuse, mida esimese ja teise väite suhtes võis kohaldada. Isegi, kui Üldkohtu poolt kehtestatud kontrollistandard on olemas, quod non, kvalifitseeris ta vääralt või isegi moonutas fakte, millel komisjoni analüüs põhines.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (ELT 2016, L 176, lk 21).

2 Komisjoni 11. mai 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/804, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit rauast (v.a malmist) või terasest (v.a roostevabast terasest) ümmarguse ristlõikega, üle 406,4 mm välisläbimõõduga õmblusteta torude impordi suhtes (ELT 2017, L 121, lk 3).