Language of document :

2019 m. gruodžio 4 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-500/17 Hubei Xinyegang Special Tube / Komisija

(Byla C-891/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir N. Kuplewatzky

Kitos proceso šalys: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

atmesti pirmą ir antrą ieškinio pirmojoje instancijoje pagrindus kaip teisiškai nepagrįstus;

grąžinti trečią ir ketvirtą ieškinio pirmojoje instancijoje pagrindus Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo;

atidėti bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijose išlaidų klausimo nagrinėjimą, kol Bendrasis Teismas priims galutinį sprendimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija nurodo šešis apeliacinio skundo pagrindus.

Pirma, skundžiamo sprendimo 59–67 punktuose padaryta teisės klaidų. Konkrečiai Bendrasis Teismas klaidingai aiškino Pagrindinio reglamento1 1 straipsnio 2 ir 4 dalis, 3 straipsnio 2, 3 ir 8 dalis bei 4 straipsnį, nes nustatė, kad 3 straipsnio 8 dalyje ir 4 straipsnyje įtvirtintas reikalavimas, kad Komisija, nagrinėdama poveikį kainoms, turi atsižvelgti į nagrinėjamo produkto rinkos segmentaciją. Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas reikalavimas palyginti su panašiu produktu, kaip numatyta to paties reglamento 1 straipsnio 4 dalyje, o ne atlikti detalų produkto rinkos segmentų įvertinimą, kaip reikalauja Bendrasis Teismas. Teisminės institucijos, kuriomis remiasi Bendrasis Teismas, nepalaiko Bendrojo Teismo nuomonės, o Bendrasis Teismas iškraipo faktus, susijusius su tomis institucijomis, ir faktus, kuriais grindžiamas Ginčijamas reglamentas2 . Galiausiai, bet kuriuo atveju, nėra jokių specifinių požymių, kurie pateisintų rinkos segmentais grindžiamą analizę.

Antra, skundžiamo sprendimo 59–67 punktuose Bendrasis Teismas klaidingai aiškino Ginčijamą reglamentą ar iškraipė faktus, kiek tai susiję su produkto kontrolės numerių (PKN) naudojimu Komisijai analizuojant poveikį kainoms. Naudojant PKN, internalizuojamos tam tikros savybės, pavyzdžiui, rinkos segmentacija (ir daug kitų faktorių), todėl atliekant poveikio kainoms analizę, pagrįstą tokia PKN struktūra, savaime atsižvelgiama į šiuos faktorius. Taigi papildoma segmentinė kainų analizė nebuvo būtina.

Trečia, skundžiamo sprendimo 77–79 punktuose Bendrasis Teismas padarė klaidą, aiškindamas SESV 296 straipsnį, ir iškraipė įrodymus, susijusius su rinkos segmentais pagrįsta analize, atliekant tyrimą ir ginčijamame reglamente.

Ketvirta, skundžiamo sprendimo 68–76 punktuose Bendrasis Teismas klaidingai išaiškino Pagrindinio Reglamento 3 straipsnio 2 ir 3 dalis, pagal kurias reikalaujama tik nustatyti importo dempingo poveikį Sąjungos pramonei. Priešingai, nei manė Bendrasis Teismas, atrinktų eksportuojančių gamintojų neeksportuojamų produktų pardavimų poveikis nėra svarbus.

Penkta, skundžiamo sprendimo 67–76 punktuose neatsižvelgta į Pagrindinio Reglamento 17 straipsnį, kuris susijęs su atranka, ir dėl to šis straipsnis neteko savo naudingo poveikio. Šiuose punktuose padarytoje išvadoje neatsižvelgiama į tai, kad atrankoms būdinga, kad Komisija analizuoja tik atrinktų Kinijos eksportuojančių gamintojų importą. Taigi gali būti tokių pardavimų, kurie nepatenka į analizę dėl to, kad naudojama atranka. Vis dėlto toks šalutinis poveikis nedaro įtakos poveikio kainos analizei, kuri atliekama remiantis atrankos metu nustatytu pavyzdžiu pagal Pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Šešta, skundžiamo sprendimo 34, 35 ir 45 punktuose Bendrasis Teismas performulavo pirmą ir antrą ieškinio pagrindus ir taip priėmė sprendimą ultra petita. Bendrasis Teismas taip pat padarė teisės klaidą, neteisingai apibrėždamas jam pateiktų pirmo ir antro pagrindų teisminės kontrolės apimtį. Net jei Bendrojo Teismo nustatytas vertinimo kriterijus ir egzistuotų, quod non, jis neteisingai kvalifikavo ar net iškraipė aplinkybes, kuriomis grindžiama Komisijos analizė.

____________

1 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016, p. 21).

2 2017 m. gegužės 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/804, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies (išskyrus ketų) arba plieno (išskyrus nerūdijantįjį plieną), apskritimo formos skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 121, 2017, p. 3).