Language of document :

Recurs introdus la 4 decembrie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 24 septembrie 2019 în cauza T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube/Comisia

(Cauza C-891/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Maxian Rusche și N. Kuplewatzky, agenți)

Celelalte părți din procedură: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

respingerea primului și a celui de al doilea motiv al acțiunii formulate în primă instanță ca nefondate;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal în ceea ce privește al treilea și al patrulea motiv al acțiunii formulate în primă instanță;

soluționarea odată cu fondul a cererii privind cheltuielile de judecată aferente procedurii din primă instanță și din recurs prin hotărârea definitivă a Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Comisia invocă șase motive de recurs.

În primul rând, există mai multe erori de drept la punctele 59-67 din hotărâre. În special, Tribunalul a aplicat în mod eronat articolul 1 alineatul (2), articolul 1 alineatul (4), articolul 3 alineatul (2), articolul 3 alineatul (3), articolul 3 alineatul (8) și articolul 4 din regulamentul de bază1 atunci când a interpretat ultimele două dispoziții ca impunând Comisiei să ia în considerare segmentarea pieței produsului în cauză în cadrul analizării de către aceasta a efectelor asupra prețurilor. Cu toate acestea, articolul 3 alineatele (2) și (3) din regulamentul de bază prevede o comparație la nivelul produsului similar, astfel cum este acesta definit la articolul 1 alineatul (4) din regulamentul de bază, iar nu tipul de evaluare detaliată impus de Tribunal la nivelul segmentelor de piață. Precedentele judiciare invocate de Tribunal nu susțin opinia Tribunalului, iar Tribunalul denaturează faptele pe care se întemeiază acestea și faptele care stau la baza regulamentului atacat2 . În sfârșit și în orice caz, nu există aspecte specifice care ar justifica o analiză pe segment de piață.

În al doilea rând, la punctele 59-67 din hotărâre, Tribunalul a interpretat în mod eronat regulamentul atacat sau a denaturat situația de fapt în ceea ce privește utilizarea numerelor de control al produsului (NCP) în analiza efectelor asupra prețurilor efectuată de Comisie. Utilizarea NCP înglobează anumite caracteristici precum segmentarea pieței (și numeroși alți factori), astfel încât orice analiză a efectelor asupra prețurilor bazată pe o asemenea structură a NCP ține seama în mod natural de acești factori. Prin urmare, o analiză suplimentară pe segmente a efectelor asupra prețurilor nu era necesară.

În al treilea rând, la punctele 77-79 din hotărâre, Tribunalul a săvârșit o eroare în interpretarea articolului 296 TFUE și a denaturat elementele de probă referitoare la analiza bazată pe segmente de piață în cursul anchetei și în regulamentul atacat.

În al patrulea rând, la punctele 68-76 din hotărâre, Tribunalul interpretează în mod eronat articolul 3 alineatele (2) și (3) din regulamentul de bază, care impune doar stabilirea efectelor importurilor care fac obiectul unui dumping asupra industriei Uniunii. Contrar aprecierilor Tribunalului, efectul vânzărilor tipurilor de produse care nu sunt exportate de producătorii-exportatori incluși în eșantion este irelevant.

În al cincilea rând, punctele 67-76 din hotărâre nu țin seama de efectele articolului 17 din regulamentul de bază, care se referă la eșantionare, și îl privează de efectul său util. Constatarea din cuprinsul acestor puncte neglijează faptul că efectul inerent al eșantionării este analizarea de către Comisie doar a importurilor producătorilor-exportatori chinezi incluși în eșantion. Prin urmare, în mod legitim pot exista vânzări care nu sunt reținute din cauza utilizării eșantionării. Totuși, acest efect secundar nu aduce atingere legitimității analizei efectelor asupra prețurilor efectuate pe baza unui eșantion reprezentativ selectat în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

În al șaselea rând, la punctele 34, 35 și 45 din hotărâre, Tribunalul a recalificat primul și cel de al doilea motiv invocate și astfel s-a pronunțat ultra petita. De asemenea, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept, definind în mod eronat întinderea controlului jurisdicțional aplicabil primului și celui de al doilea motiv invocate. Chiar dacă nivelul de control stabilit de Tribunal ar exista, quod non, acesta a calificat în mod eronat sau chiar a denaturat faptele care stau la baza analizei efectuate de Comisie.

____________

1 – Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO 2016, L 176, p. 21).

2 – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/804 al Comisiei din 11 mai 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite țevi și tuburi fără sudură din fier (cu excepția fontei) sau din oțel (cu excepția celui inoxidabil), cu secțiune transversală circulară, cu un diametru exterior mai mare de 406,4 mm, originare din Republica Populară Chineză (JO 2017, L 121, p. 3).