Language of document :

Odvolanie podané 4. decembra 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 24. septembra 2019 vo veci T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube/Komisia

(vec C-891/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a N. Kuplewatzky, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

zamietol prvý a druhý žalobný dôvod žaloby podanej na prvom stupni ako právne nepodložený,

v súvislosti s tretím a štvrtým žalobným dôvodom žaloby podanej na prvom stupni vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie,

rozhodol, že o trovách prvostupňového aj odvolacieho konania sa rozhodne v konečnom rozsudku Všeobecného súdu.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia uvádza šesť odvolacích dôvodov.

Po prvé body 59 až 67 napadnutého rozsudku sa vyznačujú viacerými nesprávnymi právnymi posúdeniami. Konkrétne Všeobecný súd podal nesprávny výklad článku 1 ods. 2 a 4, článku 3 ods. 2, 3 a 8 a článku 4 základného nariadenia1 , keď posledné dve ustanovenia vyložil tak, že obsahujú požiadavku, aby Komisia zohľadnila segmentáciu trhu s výrobkom, ktorý je posudzovaný v jej analýze cenových účinkov. Článok 3 ods. 2 a 3 základného nariadenia však vyžaduje porovnanie na úrovni podobného výrobku, tak ako je definovaný v článku 1 ods. 4 základného nariadenia, a nie podrobné posúdenie, ktoré vyžaduje Všeobecný súd na úrovni trhových segmentov. Súdne orgány, na ktoré sa odvoláva Všeobecný súd, nepodporujú názor Všeobecného súdu, pričom Všeobecný súd skresľuje skutočnosti, z ktorých tieto orgány vychádzajú, ako aj skutočnosti, ktoré sú základom sporného nariadenia2 . Napokon v každom prípade neexistujú konkrétne vlastnosti, ktoré by odôvodňovali analýzu podľa trhového segmentu.

Po druhé v bodoch 59 až 67 napadnutého rozsudku Všeobecný súd podal nesprávny výklad sporného nariadenia alebo skreslil skutočnosti, pokiaľ ide o použitie kontrolných čísel výrobku (PCN) v analýze Komisie, ktorá sa týka cenových účinkov. Použitie PCN internalizuje určité vlastnosti, akými sú napríklad segmentácia trhu (a veľa ďalších faktorov), čo prirodzene vedie k tomu, že pri vypracovaní analýzy cenových účinkov založenej na štruktúre PCN sa zohľadňujú takéto faktory. Ďalšia analýza segmentovaných cenových účinkov preto nebola potrebná.

Po tretie v bodoch 77 až 79 napadnutého rozsudku sa Všeobecný súd dopustil pochybenia pri výklade článku 296 ZFEÚ a skreslil dôkazy týkajúce sa analýzy založenej na trhových segmentoch počas prešetrovania a v spornom nariadení.

Po štvrté v bodoch 68 až 76 napadnutého rozsudku podal Všeobecný súd nesprávny výklad článku 3 ods. 2 a 3 základného nariadenia, ktorý vyžaduje iba preukázanie vplyvu dumpingových dovozov na výrobné odvetvie Únie. Na rozdiel od názoru Všeobecného súdu je vplyv predaja druhov výrobkov, ktoré neboli vyvezené vyvážajúcimi výrobcami zaradenými do vzorky, irelevantný.

Po piate body 67 až 76 napadnutého rozsudku nezohľadňujú účinky článku 17 základného nariadenia, ktorý sa týka výberu vzorky, a zbavujú ho potrebného účinku. Konštatovanie uvedené v týchto bodoch nezohľadňuje skutočnosť, že inherentným účinkom výberu vzorky je, že Komisia posudzuje iba dovoz čínskych vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky. V dôsledku toho môžu legitímne existovať predaje, ktoré neboli zaznamenané z dôvodu použitia výberu vzorky. Tento vedľajší účinok však nespochybňuje legitímnosť analýzy cenových účinkov vykonanej na základe reprezentatívnej vzorky vybratej v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

Po šieste v bodoch 34, 35 a 45 napadnutého rozsudku Všeobecný súd prekvalifikoval prvý a druhý žalobný dôvod, a tak rozhodol ultra petita. Všeobecný súd sa tiež dopustil neprávneho právneho posúdenia, keď nesprávne vymedzil rozsah súdneho preskúmania uplatniteľného na prvý a druhý žalobný dôvod. Aj keby štandard posúdenia, ktorý stanovil Všeobecný súd, existoval, quod non, tento súd nesprávne kvalifikoval alebo dokonca skreslil skutočnosti podporujúce analýzu Komisie.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 2016, s. 21).

2 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/804 z 11. mája 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa (iného než zliatina) alebo z ocele (inej než nehrdzavejúcej ocele) s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 121, 2017, s. 3).