Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 4. decembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 24. septembra 2019 v zadevi T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube/Komisija

(Zadeva C-891/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in N. Kuplewatzky, agenta)

Druge stranke v postopku: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

Predlogi

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

zavrne prvi in drugi tožbeni razlog kot pravno neutemeljena;

v zvezi s tretjim in četrtim tožbenim razlogom zadevo vrne Splošnemu sodišču v odločanje;

odločitev o stroških na prvi in pritožbeni stopnji pridrži do končne sodbe Splošnega sodišča.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija navaja šest pritožbenih razlogov.

Prvič, v točkah od 59 do 67 sodbe je več pravnih napak. Splošno sodišče je predvsem napačno razlagalo člene 1(2), 1(4), 3(2), 3(3), 3(8) in 4 osnovne uredbe1 s tem, da je zadnji dve določbi razlagalo, kot da vsebujeta zahtevo, da mora Komisija pri analizi cenovnih učinkov upoštevati segmentacijo trga zadevnih proizvodov. Vendar člen 3(2) in (3) osnovne uredbe zahteva primerjavo na ravni podobnega izdelka, kot je opredeljen v členu 1(4) osnovne uredbe, ne pa podrobno preučitev, ki jo Splošno sodišče zahteva na ravni segmentov trga. Sodišča, na katera se opira Splošno sodišče, ne delijo stališča Splošnega sodišča, ki izkrivlja dejstva, na katera so se oprla ta sodišča, in dejstva, na katerih temelji izpodbijana uredba2 . Nazadnje in v vsakem primeru ni nobenih specifičnih značilnosti, ki bi utemeljevale analizo po segmentih trga.

Drugič, v točkah od 59 do 67 sodbe je Splošno sodišče napačno razlagalo izpodbijano uredbo ali je izkrivilo dejstva v zvezi z uporabo kontrolnih številk proizvoda (PCN) v analizi učinkov cen, ki jo je opravila Komisija. Uporaba PCN vključuje nekatere značilnosti, kot je segmentacija trga (in veliko drugih dejavnikov), kar nujno povzroči, da vsaka analiza učinkov cen, ki temelji na takem sistemu PCN, upošteva te dejavnike. Nadaljnja analiza učinkov cen po segmentih zato ni bila potrebna.

Tretjič, v točkah od 77 do 79 sodbe je Splošno sodišče napačno razlagalo člen 296 PDEU in je izkrivilo dokaze v zvezi z analizo, ki je temeljila na segmentih trga, med preiskavo in v izpodbijani uredbi.

Četrtič, v točkah od 68 do 76 sodbe Splošno sodišče napačno razlaga člen 3(2) in (3) osnovne uredbe, ki zahteva le, da se ugotovijo vplivi dampinškega uvoza na industrijo Unije. V nasprotju s stališčem Splošnega sodišča so vplivi prodaje kategorij proizvodov, ki jih vzorčeni proizvajalci izvozniki ne izvažajo, brezpredmetni.

Četrtič, v točkah od 67 do 76 sodbe niso upoštevani učinki člena 17 osnovne uredbe, ki se nanaša na vzorčenje, in je temu členu odvzet polni učinek. Ugotovitve v teh členih ne upoštevajo, da je neizogibni učinek vzorčenja, da Komisija analizira zgolj uvožene proizvode vzorčenih kitajskih proizvajalcev izvoznikov. Zato je upravičeno mogoče pričakovati obstoj prodajanih proizvodov, ki zaradi uporabe vzorčenja niso upoštevani. Vendar ta stranski učinek ne more omajati upravičenosti analize učinkov cen, opravljene na podlagi reprezentativnega vzorca, vzetega v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Šestič, v točkah 34, 35 in 45 sodbe je Splošno sodišče preoblikovalo prvi in drugi tožbeni razlog ter je odločilo ultra petita. Splošno sodišče je tudi napačno uporabilo pravo s tem, da je napačno opredelilo obseg sodne presoje predloženih mu prvega in drugega tožbenega razloga. Četudi bi obstajal standard presoje, na katerega se je sklicevalo Splošno sodišče, quod non, je napačno opredelilo ali celo izkrivilo dejstva, na katerih je temeljila analiza Komisije.

____________

1 Uredba (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL L 176, 2016, str. 21).

2 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/804 z dne 11. maja 2017 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa (razen iz litega železa) ali jekla (razen iz nerjavnega jekla) s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 121, 2017, str. 3).