Language of document :

Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 24. oktober 2019 – PORR Építési Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungarn)

(Sag C-292/19) 1

(Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – det fælles system for merværdiafgift (moms) – afgiftsgrundlag – nedsættelse – direktiv 2006/112/EF – artikel 90 – princippet om afgiftens neutralitet – fordring, der er blevet uerholdelig som følge af en konkursbehandling)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i hovedsagen

Sagsøger: PORR Építési Kft.

Sagsøgt: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Konklusion

Artikel 90 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en medlemsstat skal tillade en nedsættelse af afgiftsgrundlaget for merværdiafgift, såfremt den afgiftspligtige person kan godtgøre, at den fordring, som den pågældende har mod sin debitor, reelt er uerholdelig, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve, eftersom denne situation ikke udgør et tilfælde af ikke-betaling, som kan være omfattet af den i denne artikels stk. 2 fastsatte fravigelse af forpligtelsen til at nedsætte afgiftsgrundlaget for merværdiafgift.

____________

1 EUT C 220 af 1.7.2019.