Language of document :

Euroopa Kohtu (kuues koda) 24. oktoobri 2019. aasta määrus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – PORR Építési Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(kohtuasi C-292/19)1

(Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Ühine käibemaksusüsteem – Maksustatav summa – Vähendamine – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikkel 90 – Neutraalse maksustamise põhimõte –Maksejõuetusmenetluse tagajärjel tagastamatuks muutunud võlg)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hageja: PORR Építési Kft.

Kostja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Resolutsioon

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklit 90 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid peavad võimaldama käibemaksuga maksustatava summa vähendamist, kui maksukohustuslane tõendab, et tema nõuet võlgniku vastu ei ole lõplikult võimalik sisse nõuda – mille tuvastab eelotsusetaotluse esitanud kohus –, juhul kui sellise olukorra näol ei ole tegemist sellise maksmata jätmise juhtumiga, mis võib kujutada endast erandit käibemaksuga maksustatava summa vähendamise kohustusest, mis on ette nähtud selle artikli lõikes 2.

____________

1 ELT C 220, 1.7.2019.