Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 24. októbra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(vec C-292/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Zdaniteľný základ – Zníženie – Smernica 2006/112/ES – Článok 90 – Zásada daňovej neutrality – Pohľadávka, ktorá sa po ukončení konkurzného konania stala nevymožiteľnou)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania

Žalobca: PORR Építési Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Výrok

Článok 90 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že členský štát musí umožniť zníženie zdaniteľného základu dane z pridanej hodnoty, ak zdaniteľná osoba vie preukázať, že pohľadávka, ktorú má vo vzťahu k dlžníkovi, je definitívne nevymožiteľná, čo musí preskúmať vnútroštátny súd, ak táto situácia nepredstavuje nezaplatenie, na ktoré by sa mohla vzťahovať výnimka z povinnosti zníženia zdaniteľného základu dane z pridanej hodnoty stanovená v odseku 2 tohto článku.

____________

1 Ú. v. EÚ C 220, 1.7.2019.