Language of document :

Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 24 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungern) – PORR Építési Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Mål C-292/19)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Gemensamt system för mervärdesskatt – Beskattningsunderlag – Nedsättning – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 90 – Principen om skatteneutralitet – Fordran som efter ett konkursförfarande blivit omöjlig att driva in)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: PORR Építési Kft.

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Avgörande

Artikel 90 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att en medlemsstat måste medge nedsättning av beskattningsunderlaget för mervärdesskatt om den beskattningsbara personen kan visa att den fordran som han har gentemot sin gäldenär är omöjlig att driva in, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera, när denna situation inte utgör ett sådant fall av utebliven betalning som kan omfattas av det i artikel 90.2 föreskrivna undantaget från skyldigheten att nedsätta beskattningsunderlaget.

____________

(1 ) EUT C 220, 1.7.2019.