Language of document :

2019 m. lapkričio 4 d. Landgericht Gera (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ER / Volkswagen AG

(Byla C-809/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Gera

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: ER

Atsakovė: Volkswagen AG

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar EG-FGV 6 straipsnio 1 dalis, 27 straipsnio 1 dalis arba Direktyvos 2007/46/EB1 18 straipsnio 1 dalis ir 26 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad gamintojas pažeidžia savo pareigą išduoti galiojantį liudijimą pagal EG-FGV2 6 straipsnio 1 dalį (arba savo pareigą pateikti atitikties liudijimą pagal Direktyvos 2007/46/EB 18 straipsnio 1 dalį), įrengdamas transporto priemonėje draudžiamą išderinimo įtaisą, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 715/20073 5 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnio 10 punktą, ir tokios transporto priemonės pateikimu į rinką pažeidžiamas draudimas pateikti į rinką transporto priemonę be galiojančio atitikties liudijimo pagal EG-FGV 27 straipsnio 1 dalį (arba draudimas parduoti neturint galiojančio atitikties liudijimo pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio 1 dalį)?

Jeigu atsakymas būtų teigiamas:

1a.    Ar EG-FGV 6 ir 27 straipsniais arba Direktyvos 2007/46/EB 18 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 1 dalimi ir 46 straipsniu taip pat siekiama apsaugoti galutinį vartotoją, taip pat jo pasirinkimo laisvę ir turtą? Ar transporto priemonės, kuri buvo pateikta į rinką be galiojančio atitikties liudijimo, įsigijimas, kai ją įsigyja automobilio pirkėjas, patenka į grėsmių, kurioms užkardyti buvo priimtos šios normos, sritį?

2.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalimi taip pat siekiama apsaugoti galutinį vartotoją, taip pat jo pasirinkimo laisvę ir turtą? Ar transporto priemonės, kurioje įrengtas draudžiamas išderinimo įtaisas, įsigijimas, kai ją įsigyja automobilio pirkėjas, patenka į grėsmių, kurioms užkardyti buvo priimta ši norma, sritį?

3.    Ar EG-FGV 6 ir 27 straipsniai arba Direktyvos 2007/46/EB 18 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnio 1 dalis ir 46 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad pažeidus šias nuostatas kompensacijos už faktinį transporto priemonės naudojimą išskaitymas iš galutinio vartotojo patirtos žalos visiškai arba iš dalies (jei taip, kokiu būdu arba kokia apimtimi?) anuliuotinas, jei galutinis vartotojas dėl šio pažeidimo gali pareikalauti ir reikalauja panaikinti transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį? Ar šio klausimo aiškinimas skiriasi tuo atveju, jei minėtas pažeidimas įvykdomas suklaidinus patvirtinimą išduodančias institucijas ir galutinį vartotoją pareiškimu, kad visos patvirtinimo sąlygos tenkinamos ir transporto priemonės eksploatavimas kelių eisme leidžiamas be apribojimų, o pažeidimu ir apgaule siekiama sumažinti kaštus ir padidinti pelną didele pardavimo apimtimi, kartu įgyjant konkurencinį pranašumą apgaulės neįtariančio kliento sąskaita?

____________

1 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL L 263, 2007, p. 1).

2 2011 m. vasario 3 d. EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (Nutarimas dėl EB transporto priemonių patvirtinimo) (BGBl. I S. 126), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 23 d. Nutarimo (BGBl. I S. 522) 7 straipsniu.

3 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007, p. 1).