Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2019 GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings v. Komise

(Věc C-888/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (zástupce: R. MacLean, Solicitor)

Další účastnice řízení: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

zamítl druhou část prvního žalobního důvodu v prvním stupni, jak byla znovu uvedena v napadeném rozsudku, jako neopodstatněnou;

sám rozhodl o meritu druhé části prvního žalobního důvodu v prvním stupni, jak byla znovu uvedena v napadeném rozsudku;

vrátil věc Tribunálu, aby mohl rozhodnout o zbývajících žalobních důvodech žalobkyně v prvním stupni týkajících se porušení práva a

uložil žalobkyni v prvním stupni náhradu nákladů řízení vynaložených navrhovatelkou v tomto řízení, jakož i v řízení v prvním stupni a v řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka tvrdí, že napadený rozsudek by měl být zrušen na základě tří samostatných důvodů kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se v napadeném rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu a uplatnění souvisejících pojmů „podstatné zkreslení“ a „finanční situace“ podle čl. 2 odst. 7 písm. c) třetí odrážky základního antidumpingového nařízení1 a při následném přenosu důkazního břemene týkajícího se zacházení jako v tržním hospodářství ze žalobkyně v prvním stupni na Komisi.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nerespektoval meze volného posouzení, které má Komise při posuzování zacházení jako v tržním hospodářství a svým vlastním posouzením nahradil posouzení okolností vyvážejícího výrobce učiněné Komisí.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: Navrhovatelka žádá o zrušení prvního odstavce výroku napadeného rozsudku z důvodu, že zde Tribunál rozhodl ultra petita.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).