Language of document :

GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH 4. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-586/14 RENV: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings versus komisjon

(kohtuasi C-888/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (esindaja: solicitor R. MacLean)

Teised menetlusosalised: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

lükata põhjendamatuse tõttu tagasi esimeses kohtuastmes esitatud hagi esimese väite teine alaväide sellisena, nagu seda on korratud vaidlustatud kohtuotsuses;

teha ise sisuline otsus esimeses kohtuastmes esitatud hagi esimese väite teise alaväite kohta sellisena, nagu seda on korratud vaidlustatud kohtuotsuses;

saata asi tagasi Üldkohtule, et see teeks otsuse apellandi ülejäänud väidete kohta, mis käsitlevad õigusnormi rikkumist; ja

mõista apellandi käesoleva menetluse ja esimese kohtuastme menetluse kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellandi nõuab vaidlustatud kohtuotsuse tühistamist, esitades selle kohta kolm eraldiseisvat väidet.

Esimene väide: Üldkohus rikkus õigusnormi vaidlustatud kohtuotsuses dumpinguvastase algmääruse1 artikli 2 lõike 7 punkti c kolmandas taandes olevate omavahel seotud mõistete „oluline moonutus“ ja „finantsseisund“ tõlgendamisel ja kohaldamisel ning selle tagajärjel kandis tõendamiskoormuse turumajandusliku kohtlemise kohaldamisega seoses üle apellandilt komisjonile.

Teine väide: Üldkohus ei arvestanud kaalutlusruumiga, mis komisjonil on turumajandusliku kohtlemise kohaldamist puudutavate väidete üle otsustamisel ja asendas komisjoni hinnangu eksportiva tootja seisundile enda hinnanguga.

Kolmas väide: apellant palub tühistada vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punkti 1, sest sellekohast otsust tehes otsustas Üldkohus ultra petita.

____________

1 Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT 2009, L 343, lk 51).