Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-586/14. RENV. sz., Xinyi PV Products (Anhui) Holdings kontra Bizottság ügyben 2019. szeptember 24-én hozott ítélete ellen a GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH által 2019. december 4-én benyújtott fellebbezés

(C-888/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (képviselő: R. MacLean, Solicitor)

A többi fél az eljárásban: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

mint megalapozatlant utasítsa el az első fokon benyújtott keresetlevél első jogalapjának a megtámadott ítélet által átvett második részét;

maga határozzon az első fokon benyújtott keresetlevél első jogalapjának a megtámadott ítélet által átvett második része érdemét illetően;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, hogy az határozhasson a felperesnek a jogsértésre alapított többi jogalapjairól; és

a felperest kötelezze a fellebbező részéről a jelen eljárással, valamint az elsőfokú eljárással és a fellebbezési eljárással összefüggésben felmerült költségek és kiadások megtérítésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező fenntartja, hogy a megtámadott ítéletet három önálló jogalapra tekintettel hatályon kívül kell helyezni.

Első jogalap: A Törvényszék a megtámadott ítéletben tévesen alkalmazta a jogot azzal, hogy tévesen értelmezte a dömpingellenes alaprendelet1 2. cikke (7) bekezdése c) pontja harmadik francia bekezdése szerinti „jelentős torzulások” és „pénzügyi helyzet” összefüggő fogalmait, és hogy ebből fakadóan a piacgazdasági elbánás (a továbbiakban: MET) tekintetében a felperesről a Bizottságra hárítva megfordította a bizonyítási terhet.

Második jogalap: A Törvényszék nem tartotta tiszteletben a Bizottságot a MET értékelése tekintetében megillető mérlegelési jogkört, és az exportáló gyártók körülményeinek a Bizottság általi értékelését az erre vonatkozó saját értékelésével helyettesítette.

Harmadik jogalap: A fellebbező a megtámadott ítélet rendelkező része első bekezdésének hatályon kívül helyezését kéri arra tekintettel, hogy a Törvényszék ennek meghozatalakor a kereseten túlterjedően hozott határozatot.

____________

1 Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 343., 51. o.; helyesbítések: HL 2010. L 7., 22. o.; HL 2016. L 44., 20. o.; a továbbiakban: alaprendelet).