Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisja, wniesione w dniu 4 grudnia 2019 r. przez GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

(Sprawa C-888/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (przedstawiciel: R. MacLean, Solicitor)

Druga strona postępowania: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego wyroku;

oddalenie drugiej części pierwszego zarzutu skargi wniesionej w pierwszej instancji, powtórzonej w zaskarżonym wyroku, jako bezzasadnej;

rozstrzygnięcie co do istoty w zakresie drugiej części pierwszego zarzutu skargi wniesionej w pierwszej instancji, powtórzonej w zaskarżonym wyroku;

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd, by ten mógł rozstrzygnąć w przedmiocie pozostałych zarzutów podniesionych przez skarżącego, dotyczących naruszenia prawa;

obciążenie skarżącego kosztami postępowania poniesionymi przez wnoszącego odwołanie w postępowaniu odwoławczym oraz w postępowaniu w pierwszej instancji.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie podnosi, że zaskarżony wyrok powinien zostać uchylony na podstawie trzech odrębnych zarzutów.

Zarzut pierwszy: w zaskarżonym wyroku Sąd naruszył prawo przy wykładni i zastosowaniu powiązanych ze sobą pojęć „znaczących wahań” i „sytuacji finansowej” w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. c) tiret trzecie podstawowego rozporządzenia antydumpingowego1 oraz wynikającym stąd przeniesieniu ciężaru dowodu w zakresie statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej (MET) ze skarżącego na Komisję.

Zarzut drugi: Sąd naruszył zakres uprawnień dyskrecjonalnych przysługujący Komisji przy ocenie wniosków o przyznanie statusu MET i zastąpił ocenę Komisji w zakresie sytuacji producenta eksportującego swoją własną oceną.

Zarzut trzeci: wnoszący odwołanie wnosi o uchylenie pierwszego punktu sentencji zaskarżonego wyroku na tej podstawie, że Sąd orzekł w nim ultra petita.

____________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. 2009, L 343, s. 51).