Language of document :

Recurs introdus la 4 decembrie 2019 de GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 24 septembrie 2019 în cauza T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Comisia

(Cauza C-888/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (reprezentant: R. MacLean, solicitor)

Celelalte părți din procedură: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Comisia Europeană

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

respingerea ca nefondat a celui de-al doilea aspect al primului motiv al acțiunii în primă instanță, astfel cum a fost reformulat în hotărârea atacată;

pronunțarea pe fond cu privire la cel de-al doilea aspect al primului motiv al acțiunii în primă instanță, astfel cum a fost reformulat în hotărârea atacată;

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului pentru a se pronunța cu privire la celelalte motive referitoare la încălcări ale dreptului invocate de reclamantă; și

obligarea reclamantei din primă instanță la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă în cadrul prezentei proceduri, precum și la plata cheltuielilor de judecată aferente efectuate în primă instanță și în recurs.

Motivele și principalele argumente

Recurenta susține că hotărârea atacată trebuie să fie anulată în temeiul a trei motive diferite de recurs.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul a comis o eroare de drept în hotărârea atacată în interpretarea și în aplicarea noțiunilor corelate „denaturare importantă” și „situație financiară”, prevăzute la articolul 2 alineatul (7) litera (c) a treia liniuță din Regulamentul anti-dumping de bază1 și în răsturnarea subsecventă a sarcinii probei privind statutul de întreprindere care își desfășoară activitatea în condițiile unei economii de piață (TEP), de la reclamantă către Comisie.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul nu a respectat limitele marjei de apreciere de care dispune Comisia în analizarea cererilor de aplicare a TEP și a înlocuit aprecierea Comisiei referitoare la situația producătorilor exportatori cu propria sa apreciere.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că recurenta solicită anularea punctului 1 din dispozitivul hotărârii atacate întrucât prin această constatare Tribunalul a statuat ultra petita.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO 2009, L 343, p. 51).