Language of document :

Odvolanie podané 4. decembra 2019: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 24. septembra 2019 vo veci T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisia

(vec C-888/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (v zastúpení: R. MacLean, solicitor)

Ďalší účastníci konania: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

zamietol ako nedôvodnú druhú časť prvého žalobného dôvodu na prvom stupni, ako bola znovu uvedená v napadnutom rozsudku,

sám meritórne rozhodol o druhej časti prvého žalobného dôvodu na prvom stupni, ako bola znovu uvedená v napadnutom rozsudku,

vrátil vec Všeobecnému súdu, aby mohol rozhodnúť o zvyšných žalobných dôvodoch žalobkyne na prvom stupni týkajúcich sa porušení práva a

uložil žalobkyni na prvom stupni povinnosť nahradiť trovy konania odvolateľky v tomto konaní, ako aj na prvom stupni a v konaní o odvolaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že napadnutý rozsudok treba zrušiť na základe troch samostatných odvolacích dôvodov.

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa v napadnutom rozsudku dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade a uplatnení súvisiacich pojmov „výrazná deformácia“ a „finanční situácia“ podľa článku 2 ods. 7 písm. c) tretej zarážky základného antidumpingového nariadenia1 a pri súvisiacom prenesení dôkazného bremena týkajúceho sa zaobchádzania ako v trhovom hospodárstve zo žalobkyne na prvom stupni na Komisiu.

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd nerešpektoval medze voľnej úvahy, ktoré má Komisia pri posudzovaní zaobchádzania ako v trhovom hospodárstve a svojim vlastným posúdením nahradil posúdenie okolností vyvážajúceho výrobcu vykonané Komisiou.

Tretí odvolací dôvod: odvolateľka žiada o zrušenie prvého odseku výroku napadnutého rozsudku z dôvodu, že Všeobecný súd rozhodol ultra petita.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51).