Language of document :

Överklagande ingett den 4 december 2019 av GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 24 september 2019 i mål T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings mot kommissionen

(Mål C-888/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (ombud: R. MacLean, Solicitor)

Övrig part i målet: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

avvisa den andra delen av den första grunden för ansökningen i första instans, som upprepades i den överklagade domen som ogrundad,

återförvisa målet till tribunalen, så att denna kan avgöra sökandens övriga grunder om överträdelse, och

förplikta sökanden att ersätta klagandens rättegångskostnader och kostnaderna för förevarande förfarande samt rättegångskostnaderna i första instans och för överklagandet.

Grunder och huvudargument

Klaganden vidhåller att den överklagade domen ska upphävas på grundval av tre olika grunder för överklagande.

Första grunden: tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i den överklagade domen, vid tolkningen och tillämpningen av de närbesläktade begreppen ”betydande snedvridningar” och ”finansiell situation” enligt artikel 2.7 c tredje, strecksatsen i antidumpningsgrundförordningen,1 när den och den påföljande ändringen av bevisbördan för marknadsekonomisk behandling från sökanden till kommissionen.

Andra grunden: tribunalen iakttog inte kommissionens begränsningar för bedömningsmarginalen när den bedömer krav på marknadsekonomisk behandling och ersatte kommissionens bedömning av den exporterande tillverkarens omständigheter med sin egen.

Tredje grunden: klaganden har yrkat ogiltigförklaring av den första punkten i domslutet i den överklagade domen på den grunden att tribunalen dömde utöver vad som yrkats av parterna, när den gjorde den avvägningen.

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, s. 51).