Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 29. oktoobril 2019 – Saksamaa Liitvabariik versus SpaceNet AG

(kohtuasi C-793/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Saksamaa Liitvabariik

Vastustaja kassatsioonimenetluses: SpaceNet AG

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2002/58/EÜ1 artiklit 15 tuleb, arvestades Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7, 8 ja 11 ning artikli 52 lõiget 1 ühelt poolt ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta2 artiklit 6 ja Euroopa Liidu lepingu artiklit 4 teiselt poolt, tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis kohustavad üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutajaid säilitama nende teenuste lõppkasutajate liiklus- ja asukohaandmeid, kui

–    see kohustus ei sea tingimuseks, et esineks konkreetne põhjus asukoha, ajalises või territoriaalses mõttes;

–    andmete säilitamise kohustus üldkasutatavate telefoniteenuste osutamisel – sealhulgas lühi-, multimeedia- või muude sarnaste sõnumite ning vastamata või ebaõnnestunud kõnede edastamine – puudutab järgmisi andmeid:

–    telefoninumber või muu kasutajatunnus, millelt ja millele helistati, ning ümber- või edasisuunamise korral iga järgneva osaleja oma;

–    ühenduse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg ning – lühi-, multimeedia- või muu sarnase sõnumi edastamise puhul – asjaomase teate saatmise ja vastuvõtmise kellaajad ning aluseks olev ajavöönd;

–    teave kasutatud teenuse kohta, kui telefoniteenuse raames saab kasutada erinevaid teenuseid;

–    mobiilsete telefoniteenuste puhul lisaks

nende mobiiltelefonide, millelt ja millele helistati, abonentide rahvusvaheline tunnus;

selle lõppseadme, millelt ja millele helistati, rahvusvaheline tunnus;

teenuse esmakordse aktiveerimise kuupäev ja kellaaeg ning aluseks olev ajavöönd, kui teenuste eest on ette makstud;

nende tugijaamade tunnused, mida kasutati helistamisel ja kõne vastuvõtmisel side alustamise ajal;

–    interneti-telefoniteenuste puhul ka helistaja ja vastuvõtja internetiprotokolli aadressid ja kasutajatunnused;

–    andmete säilitamise kohustus üldkasutatavate internetiühenduse teenuste osutamisel puudutab järgmisi andmeid:

–    abonendile interneti kasutamiseks antud internetiprotokolli aadress;

–    internetiühenduseks kasutatava ühenduse selge identifitseerimistunnus ning määratud kasutajatunnus;

–    internetiprotokolli aadressi kaudu interneti kasutamise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg ning aluseks olev ajavöönd;

–    mobiilside kasutamise korral internetiühenduse alustamiseks kasutatud tugijaama tunnus;

–    säilitada ei või järgmisi andmeid:

–    side sisu,

–    andmed külastatud veebisaitide kohta,

–    e-posti teenuste andmed,

–    andmed, millel põhinevad ühendused teatavate isikute, asutuste ja organisatsioonidega ühiskondlikes või kiriklikes valdkondades;

–    aeg, mille vältel võib asukohaandmeid, st kasutatud tugijaama tunnust säilitada, on neli nädalat ja ülejäänud andmete puhul kümme nädalat;

–    on tagatud säilitatud andmete tõhus kaitse väärkasutuse ja mis tahes loata juurdepääsu eest ning

–    säilitatud andmeid võib kasutada ainult selleks, et menetleda eriti raskeid kuritegusid ning vältida konkreetset ohtu inimeste tervisele, elule või vabadusele või riigi või liidumaa eksisteerimisele, välja arvatud abonendile interneti kasutamiseks antud internetiprotokolli aadress, mida on põhiandmete päringute raames lubatud kasutada selleks, et menetleda mis tahes kuritegusid, tagada avalik julgeolek ja avalik kord ning täita luureteenistuse ülesandeid?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT 2002, L 201, lk 37; ELT eriväljaanne 13/29, lk 514), viimati muudetud direktiiviga 2009/136/EÜ (ELT 2009, L 337, lk 11).

2 EÜT 2000, C 364, lk 1.