Language of document :

Жалба, подадена на 24 септември 2019 г. от Ramón Guiral Broto срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 12 юли 2019 г. по дело T-773/17 — Café del Mar и др./EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)

(Дело C-714/19 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Ramón Guiral Broto (представител: A. Sirimarco, abogado)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Café del Mar, SC, José Les Viamonte y Carlos Andrea González

С определение от 12 декември 2019 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) отказва да допусне обжалване на решението и възлага на Ramón Guiral Broto да поеме направените от него съдебни разноски.

____________