Language of document :

Žalba koju je 24. rujna 2019. podnio Ramón Guiral Broto protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 12. srpnja 2019. u predmetu T-774/17, Café del Mar i dr. protiv EUIPO-a - Guiral Broto (C del M)

(predmet C-715/19 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Ramón Guiral Broto (zastupnik: A. Sirimarco, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Café del Mar, S. C., José Les Viamonte, Carlos Andrea González i Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Rješenjem od 12. prosinca 2019. Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je odlučio da je žalba nedopuštena i naložio Ramónu Guiralu Brotu snošenje vlastitih troškova.

____________