Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 24. septembrī Ramón Guiral Broto iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-772/17 Café del Mar u.c. /EUIPO – Guiral Broto (“C del M”)

(Lieta C-713/19 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Ramón Guiral Broto (pārstāvis: A. Sirimarco, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Café del Mar, SC, José Les Viamonte, Carlos Andrea González un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2019. gada 12. decembra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Ramón Guiral Broto pašam segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________