Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 29. října 2019 – Spolková republika Německo v. Telekom Deutschland GmbH

(Věc C-794/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Spolková republika Německo

Žalovaná: Telekom Deutschland GmbH

Předběžné otázky

Je nezbytné vykládat článek 15 směrnice 2002/58/ES1 ve světle článků 7, 8 a 11 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie na jedné straně a článek 6 Listiny základních práv Evropské unie2 a článek 4 Smlouvy o Evropské unii na druhé straně v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která ukládá povinnost poskytovatelům veřejně dostupných služeb elektronických komunikací uchovávat provozní a lokalizačních údaje konečných uživatelů těchto služeb, pokud tato povinnost

–    nevyžaduje specifický důvod co do místního, časového nebo prostorového hlediska,

–    předmětem povinnosti uchovávat při poskytování veřejně přístupné telefonní služby, včetně přenosu krátkých, multimediálních nebo obdobných zpráv a i zmeškaných nebo neúspěšných telefonátů, jsou následující údaje:

–    telefonní číslo nebo jiné označení volající a volané linky a rovněž i každé další zúčastněné linky při přepnutí nebo při přesměrování,

–    datum a čas začátku a konce spojení, resp. při přenosu krátkých, multimediálních nebo obdobných zpráv, časový okamžik odeslání a přijetí zprávy s uvedením příslušné časové zóny,

–    údaje k využité službě, pokud v rámci telefonní služby mohou být využity různé služby,

–    v případě mobilních služeb dále

mezinárodní označení mobilního účastníka pro volající a volanou linku,

mezinárodní označení volajícího a volaného koncového zařízení,

datum a čas první aktivace služby s uvedením příslušné časové zóny, pokud byly služby zaplaceny dopředu,

označení buněk, které byly volající a volanou linka na začátku spojení užity,

–    v případě internetových telefonických služeb také IP adresy volající a volané linky a přidělená označení uživatele,

–    Předmětem povinnosti uchovávat při poskytování veřejně dostupných služeb přístupu k internetu jsou následující údaje:

–    IP adresa přidělená účastníkovi pro užívání internetu,

–    jednoznačné označení linky, přes kterou se uskutečňuje používání internetu a rovněž i přidělené označení uživatele,

–    datum a čas začátku a konce užívání internetu u přidělené IP adresy s uvedením příslušné časové zóny,

–    v případě mobilního užívání označení buňky, která byla užita na začátku internetového připojení,

–    následující údaje nesmí být uchovávány:

–    obsah komunikace,

–    údaje o navštívených internetových stránkách,

–    údaje o službách elektronické pošty,

–    údaje, které mají svůj základ ve spojeních k nebo z určitých linek od osob, úřadů nebo organizací v sociálních nebo církevních oblastech,

–    doba uchovávání pro lokalizační údaje, tj. označení užité buňky, činí čtyři týdny a pro ostatní údaje deset týdnů,

–    je zaručena účinná ochrana uchovávaných údajů před riziky zneužití a rovněž i před jakýmkoliv neoprávněným přístupem a

–    uchovávané údaje smí být užity jen ke stíhání obzvláště závažných trestných činů a k odvracení konkrétního nebezpečí pro zdraví, život nebo svobodu osoby nebo pro zachování spolkového státu nebo spolkové země, s výjimkou účastníkovi pro užití internetu přidělené IP adresy, jejíž využití je přípustné v rámci poskytnutí informací o referenčních údajích za účelem stíhání jakýchkoliv trestných činů, k odvrácení nebezpečí pro veřejnou bezpečnost a pořádek a rovněž i ke splnění úkolů zpravodajských služeb?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37), naposledy změněná směrnicí 2009/136/ES (Úř. věst. 2009, L 337, s. 11)

2 Úř. věst. 2000, C 364, s. 1.