Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 października 2019 r. – Republika Federalna Niemiec / Telekom Deutschland GmbH

(Sprawa C-794/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesverwaltungsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca skargę rewizyjną: Republika Federalna Niemiec

Druga strona postępowania rewizyjnego: Telekom Deutschland GmbH

Pytanie prejudycjalne

Czy w świetle art. 7, 8 i 11 oraz art. 52 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej z jednej strony i art. 6 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej1 oraz art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej z drugiej strony art. 15 dyrektywy 2002/58/WE2 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które nakłada na operatorów dostępnych publicznie usług łączności elektronicznej obowiązek zatrzymywania danych o ruchu i lokalizacji użytkowników końcowych tych usług, jeżeli obowiązek ten

–    nie wymaga żadnego szczególnego powodu pod względem miejscowym, czasowym lub przestrzennym,

–    przedmiotem obowiązku przechowywania przy świadczeniu dostępnych publicznie usług telefonicznych – w tym transmisji krótkich wiadomości tekstowych, wiadomości multimedialnych lub podobnych wiadomości oraz w przypadku połączeń nieodebranych lub nieudanych – są następujące dane:

–    numer linii wywołującej lub inny identyfikator nadawcy lub odbiorcy połączenia oraz w przypadku przekierowywania lub przełączania połączenia numer, na który połączenie jest przekierowywane lub przełączane;

–    data i godzina rozpoczęcia i zakończenia połączenia lub w przypadku transmisji krótkiej wiadomości tekstowej, wiadomości multimedialnej lub podobnej wiadomości – data wysłania i otrzymania informacji ze wskazaniem bazowej strefy czasowej;

–    informacje dotyczące wykorzystanej usługi, w przypadku gdy można korzystać z różnych usług w ramach usługi telefonii stacjonarnej;

–    ponadto w przypadku usług telefonii komórkowej:

międzynarodowy numer tożsamości telefonicznej abonenta mobilnego nadawcy i odbiorcy połączenia;

międzynarodowy numer fabryczny aparatu telefonicznego nadawcy i odbiorcy połączenia;

data i godzina pierwszej aktywacji usługi wraz ze wskazaniem bazowej strefy czasowej, w przypadku gdy usługi zostały opłacone z góry;

oznaczenie komórek, które zostały wykorzystane przez numer wywołujący i wywołany na początku połączenia;

–    w przypadku usług telefonii internetowej również adresy IP nadawcy i odbiorcy połączenia oraz przypisany identyfikator użytkownika;

–    przedmiotem obowiązku przechowywania przy świadczeniu dostępnych publicznie usług dostępu do Internetu są następujące dane:

–    adres IP przypisany abonentowi w celu korzystania z Internetu;

–    jednoznaczny identyfikator łącza, przez które następuje korzystanie z Internetu, oraz przypisany identyfikator użytkownika;

–    data i godzina rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Internetu pod przypisanym adresem IP ze wskazaniem bazowej strefy czasowej;

–    w przypadku korzystania mobilnego oznaczenie komórki wykorzystanej na początku połączenia internetowego;

–    nie mogą być przechowywane następujące dane:

–    treść komunikatu;

–    dane dotyczące przeglądanych stron internetowych;

–    dane usług poczty elektronicznej;

–    dane leżące u podstawi połączeń z lub do określonych numerów osób, organów i organizacji w sferach społecznych lub religijnych;

–    okres zatrzymywania danych wynosi w przypadku danych dotyczących lokalizacji, czyli oznaczenia wykorzystanej komórki, cztery tygodnie, a w przypadku pozostałych danych – dziesięć tygodni;

–    zapewniona jest skuteczna ochrona zatrzymywanych danych przed ryzykiem nadużyć oraz przed nieuprawnionym dostępem, oraz

–    zatrzymywane dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu ścigania szczególnie ciężkich przestępstw oraz zapobiegania konkretnym zagrożeniom dla zdrowia, życia lub wolności danej osoby, lub dla istnienia państwa federalnego lub kraju związkowego, z wyjątkiem adresu IP przypisanego abonentowi w celu korzystania z Internetu, którego używanie jest dozwolone w ramach udzielania informacji na temat zgromadzonych danych w celu ścigania wszystkich przestępstw, w celu zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w celu wykonywania zadań służb wywiadowczych?

____________

1 Dz.U. 2000, C 364, s. 1.

2     Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. 2002, L 201, s. 37), ostatnio zmieniona dyrektywą 2009/136/WE (Dz.U. 2009, L 337, s. 11).