Language of document :

Преюдициално запитване от Vrhovni sud (Хърватия), постъпило на 5 декември 2019 г. — Руска федерация

(Дело C-897/19)

Език на производството: хърватски

Запитваща юрисдикция

Vrhovni sud (Върховен съд)

Страни в главното производство

I. N.

Руска федерация

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 18 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че държава — членка на Европейския съюз, вземаща решение относно екстрадицията в трета държава на гражданин на държава, която не е член на Европейския съюз, но е член на Шенгенското пространство, е длъжна да уведоми за искането за екстрадиция държавата — членка на Шенгенското пространство, чийто гражданин е това лице?

Ако отговорът на отговорът на предходния въпрос е утвърдителен, а държавата — членка на Шенгенското пространство, е поискала предаването на лицето с цел провеждане на производство, за което се иска екстрадицията, трябва ли лицето да ѝ се предаде в съответствие със Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата по екстрадиране между държавите — членки на Европейския съюз, и Исландия и Норвегия?

____________