Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovni sud (Chorvátsko) 5. decembra 2019 – Ruská federácia

(vec C-897/19)

Jazyk konania: chorvátčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovni sud

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

I.N.

Ruská federácia

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 18 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že členský štát Európskej únie, ktorý rozhoduje o vydaní, do tretieho štátu, občana štátu, ktorý nie je členom Európskej únie, ale je členom schengenského priestoru, je povinný informovať o žiadosti o vydanie členský štát schengenského priestoru, ktorého štátnu príslušnosť má táto osoba?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku a v prípade, že členský štát schengenského priestoru požiadal o odovzdanie tejto osoby na účely začatia konania, ktoré je dôvodom žiadosti o vydanie, treba tomuto štátu odovzdať danú osobu v súlade s dohodou medzi Európskou úniou a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o vydávacom konaní medzi členskými štátmi Európskej únie a Islandom a Nórskom?

____________