Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social n°41 de Madrid (Španělsko) dne 20. listopadu 2019 – JL v. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Věc C-841/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Social n°41 de Madrid

Účastníci původního řízení

Žalobce: JL

Žalovaný: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Předběžná otázka

Má být čl. 4 odst. 1 směrnice 79/71 a čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES 2 ze dne 5. července 2006 vykládán v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského státu, jako je […] právní úprava dotčená ve sporu v původním řízení, podle které, pokud jde o částku, kterou má FOGASA3 vyplatit pracovníkovi na částečný úvazek, je základ jeho mzdy, který je z důvodu částečného úvazku snížený, znovu snížen při výpočtu částky, kterou má FOGASA vyplatit podle článku 33 zákoníku práce, opět z důvodu částečného úvazku, ve srovnání s pracovníkem na plný úvazek ve srovnatelném postavení, v rozsahu, v němž tato právní úprava znevýhodňuje zejména pracovnice oproti pracovníkům mužského pohlaví?

____________

1     Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení (Úř. věst. 1979, L 6, s. 24).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (Úř. věst. 2006, L 204, s. 23).

3     Fondo de Garantía Salarial